Vzor licenčnej zmluvy o verejnom vykonávaní diela

LICENČNÁ ZMLUVA O VEREJNOM VYKONÁVANÍ DIELA

(§ 18 a 19 áut. Zák.)

Divadlo [ ], [ ], [ ]

(ďalej len prevádzkovateľ)

a

[ ], [ ], [ ]

(ďalej len autor)

uzatvárajú túto

zmluvu o verejnom vykonávaní diela naživo i zo záznamu:

1. Autor udeľuje prevádzkovateľovi výhradnú licenciu verejne prevádzkovať jeho dielo [ ] (opereta o piatich dejstvách), a to naživo alebo zo záznamu, vrátane jeho prenosu.

2. Prevádzkovateľ má na základe tejto licencie právo dielo prevádzkovať po dobu dvoch rokov od podpísania tejto zmluvy.

3. Po túto dobu má prevádzkovateľ právo prevádzkovať dielo vo svojej budove v [ ], a ďalej aj na iných scénach v rámci zájazdov, súťaží a hosťovania.

4. Prevádzkovateľ má právo dielo prevádzkovať len svojim stálym súborom. Hosťovanie je možné len ak nepresahuje počet hosťujúcich účinkujúcich päť osôb.

5. Autor má právo, aby mu prevádzkovateľ predložil písomne ​​spracovaný režijný zámer inscenácie, a to najneskôr do mesiaca pred premiérou. Ak nebude autor s týmto zámerom súhlasiť a ak nedôjde k dohode, má autor právo od zmluvy odstúpiť.

V tom prípade majú obe strany povinnosť vrátiť si všetko, čo si na základe tejto zmluvy vzájomne poskytli.

6. Prevádzkovateľ zaplatí autorovi za poskytnutie tejto licencie odmenu vo výške [ ]% z tržby za každé predstavenie alebo verejné uvedenie zo záznamu, najmenej však [ ], – EUR. Zálohu vo výške [ ], – EUR zaplatí prevádzkovateľ autorovi pri podpise tejto zmluvy, zvyšok bude vyplatený do [ ] dní od ukončenia platnosti tejto zmluvy.

Tržbou je hrubá tržba pred odpočítaním daní, poplatkov atď.

7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v deň podpisu tejto zmluvy dostal od autora všetky podklady potrebné pre prevádzkovanie diela, tj. Kompletné partitúru a libreto.

8. Ak sa do troch mesiacov od podpisu tejto zmluvy začalo s verejným prevádzkovaním diela, má autor právo vyzvať prevádzkovateľa, aby do dvoch mesiacov od dôjdenia výzvy s verejným prevádzkovaním započal.

Ak nebude ani potom prevádzkovateľ licenciu využívať a s prevádzkovaním nezačne, má autor právo od zmluvy odstúpiť. Autorovo právo na odmenu zostáva nedotknuté.

9. Ak prevádzkovateľ za trvania tejto zmluvy navrhne autorovi predĺženie jej platnosti, je autor povinný to urobiť, a to na dobu, ktorú prevádzkovateľ navrhne, najviac však na ďalšie dva roky, a za odmenu minimálne rovnakú, akú dostane na základe tejto zmluvy.

Autor však nie je povinný zmluvu predĺžiť, a v prípade, že jej platnosť predĺžil, má právo od nej odstúpiť, ak prevádzkovateľ nedodrží ustanovenia bodu 6 tejto zmluvy o zaplatení odmeny.

10. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia ustanovenia autorského zákona.

11. Pre prípadné spory z tejto zmluvy platia slovenské právo a sú príslušné slovenské súdy.

V [ ] dňa [ ]

Autor:                                                                    Za prevádzkovateľa:

[ ], v.r.                                                                    [ ], Riaditeľ

Podľa dikcie zákona sa jedná o udelení licencie na použitie diela formou prenos diela verejnosti [ďalšie delenie pozri § 12 ods. 4 písm. f) aut. zák.].

V našom prípade sme pre zjednodušenie vychádzali z toho, že autor napísal hudbu na vlastné libreto. Inak by bolo treba uzavrieť zmluvu s autorom hudby aj libretá zvlášť.

Prevádzkovaním diela zo záznamu sa rozumie sprístupňovanie diela zo zvukového alebo zvukovo obrazového záznamu pomocou prístroja, prenosom živého prevádzkovania diela sa rozumie súčasne sprístupňovanie diela pomocou reproduktora, obrazovky alebo podobného prístroja umiestneného mimo priestorov prevádzkovanie zo záznamu.

Nejedná sa o vysielanie rozhlasom alebo televíziou.