Vzor licenčnej zmluvy o vytvorení audiovizuálneho diela

zmluva-o-vytvoreni-audiovizualneho-diela

LICENČNÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA NA OBJEDNÁVKU

(§ 61 – 63 áut. Zák.)

Reklamná agentúra [ ]
so sídlom [ ] (ďalej len nadobúdateľ)

a

Názov a adresa firmy [ ] 
(ďalej len autor)

uzatvárajú túto

licenčnú zmluvu

1. Autor sa zaväzuje vytvoriť scenár a réžiu audiovizuálneho diela na námet [ ] spoločnosti [ ]. Licenciu na toto dielo poskytuje autor nadobúdateľovi výhradne na všetky spôsoby použitia a v neobmedzenom rozsahu.

2. Autor dáva súhlas k tomu, aby bolo dielo uverejnené, upravované, spracovávané vrátane prekladu, spojené s iným dielom, zaradených do súborného diela, to všetko podľa zámeru nadobúdateľa, a tiež aby ich nadobúdateľ uvádzal na verejnosť pod svojím menom.

3. Autor sa zaväzuje dodať dielo v elektronickej podobe na CD-ROM do 30 dní od podpisu tejto zmluvy. Ak nebude dielo dodané, má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť. Pritom nie je dotknuté jeho právo požadovať na autorovi náhradu prípadnej škody, ktorá mu nedodaním diela bola spôsobená.

4. Autor prehlasuje, že do diela zapracuje všetky pripomienky nadobúdateľa, ktoré budú vznesené do 30 dní po dodaní diela.

5. Autor si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu zmeny presvedčenia podľa § 54 autorského zákona.

6. Nadobúdateľ zaplatí autorovi za vytvorenie diela a poskytnutie licencie paušálnu odmenu v hodnote [ ] EUR (slovom [] Eur). Polovica tejto odmeny je splatná do 30 dní od odovzdania diela, druhá polovica do 90 dní od odovzdania diela.

7. Nadobúdateľ má právo postúpiť licenciu alebo jej časť tretej osobe.

8. Ak nie je uvedené inak, platia ustanovenia autorského a obchodného zákona.

V [ ], dňa [ ]