Marketingová komunikácia – čo to je, 9P, komunikačný šum

V súčasnom dynamickom obchodnom prostredí sa marketingová komunikácia stala neodmysliteľným nástrojom pre organizácie, ktoré sa snažia vytvoriť silnú značku a nadviazať spojenie so svojou cieľovou skupinou. Čo je to marketingová komunikácia? Aký má vplyv komunikačný šum v marketingovej komunikácií?

Súčasťou marketingového mixu, či už 4P, 5P, 8P či 9P, marketingová komunikácia pod názvom Promotion, je zložkou každej stratégie marketérov alebo PR agentúr. Ide o jeden z najdôležitejších prvkov marketingového mixu.

Okrem marketingu a marketingovej komunikácie je v podniku dôležitá aj organizačná štruktúra podniku, ktorá v podstate určuje riadenie a jeho efektivitu.

Marketing

Marketing je strategický a komplexný proces, ktorý sa zaoberá identifikáciou, vytváraním, poskytovaním a správou hodnoty pre zákazníkov. Je to celý súbor aktivít, ktoré spájajú podnikanie so zákazníkmi, s cieľom dosiahnuť obchodné ciele.

Existuje B2B a B2C marketing. B2B (business-to-business) marketing sa sústreďuje na predaj produktov alebo služieb iným firmám, zatiaľ čo B2C (business-to-consumer) marketing sa zameriava na predaj produktov alebo služieb priamo spotrebiteľom. Tento rozdiel v cieľovej skupine má za následok odlišnosti v mnohých aspektoch, vrátane stratégie marketingu, komunikácie a spracovania nákupu.

Marketing je o porozumení potrieb a túžieb zákazníkov a o vytváraní hodnoty, ktorá ich uspokojí prostredníctvom produktov a služieb. Centrálnym prvkom marketingu je porozumenie trhu a jeho dynamíke.

Marketing v širšom zmysle je neoddeliteľná súčasť fungovania podniku. Pri marketingu je potrebné vyhodnotiť potreby ľudí a zadať si cieľovú skupinu.

To zahŕňa štúdium cieľovej skupiny, konkurencie, trendov a demografických faktorov, aby sa podnik mohol lepšie prispôsobiť potrebám zákazníkov. Marketingové aktivity zahŕňajú výskum trhu, segmentáciu trhu, poziciovanie značky, vývoj produktov, cenovú stratégiu, distribúciu, reklamu, public relations a digitálny marketing spojený so SEO optimalizáciou.

Čo je segmentácia trhu? Ide o proces rozdeľovania trhu na menšie, ďalej identifikovateľné a pochopiteľné časti. Tieto segmenty zdieľajú podobné charakteristiky alebo potreby, ktoré ich odlišujú od ostatných častí trhu. Cieľom je lepšie porozumieť potrebám a preferenciám zákazníkov v jednotlivých segmentoch a prispôsobiť tak marketingové a obchodné stratégie.

Cieľom marketingu je vytvoriť hodnotu pre zákazníkov a získať ich lojalitu. Pomocou vhodných marketingových strategií a taktík sa snaží vymyslieť názov značky, dosiahnuť zvýšenie povesti značky, zvýšenie predaja a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, za pomoci napríklad obrázkov zadarmo, ktoré možno získať z free fotobánk.

Marketing je dôležitým nástrojom pri vytváraní konkurenčnej výhody pre podniky a pomáha im preniknúť na trh, získať nových zákazníkov a udržať ich vernosť. Marketéri či PR agentúry sa musia prispôsobiť aj makroekonomickej situácií a prispôsobiť svoju komunikáciu aj počas inflácie či ekonomickej krízy.

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia je kľúčovým aspektom marketingu, ktorý sa zameriava na výmenu informácií a správ medzi firmou a jej zákazníkmi, s cieľom dosiahnuť požadované marketingové ciele.

Je to proces, prostredníctvom ktorého sa podnik snaží osloviť a informovať svoju cieľovú skupinu o svojich produktoch, službách alebo značke aj prostredníctvom PR.

Hlavným účelom marketingovej komunikácie je budovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom efektívneho doručovania správ. Tieto správy môžu zahŕňať informácie o nových produktoch, reklamné kampane, zľavy, podporu zákazníkom alebo všeobecné informácie o značke.

Marketingová komunikácia má za cieľ nielen informovať, ale aj presvedčiť a motivovať zákazníkov k nákupu. Pre úspešnú marketingovú komunikáciu je dôležité vybrať správne komunikačné kanály a nástroje.

Patria sem tradičné média, ako je televízia, aj Skylink live, rádio, tlač a outdoorová reklama, ale aj moderné online kanály, ako sú webové stránky, sociálne médiá, smartemailing a obsahový marketing. Podniky musia zvoliť komunikačnú stratégiu, ktorá najlepšie osloví ich cieľovú skupinu a zabezpečí dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Významným aspektom marketingovej komunikácie je tiež správa a riadenie reputácie značky. Správna komunikácia s verejnosťou a riešenie pripomienok, reklamácií alebo sťažností zákazníkov môže vytvárať pozitívny dojem o značke a budovať dôveru.

Zákazníci často posudzujú hodnotu a spoľahlivosť značky na základe toho, ako komunikuje a akým spôsobom sa stavia k ich potrebám a problémom.

Celkovo je marketingová komunikácia neoddeliteľnou súčasťou efektívnej marketingovej stratégie. Je to prostriedok, ktorý umožňuje podnikom dosiahnuť viditeľnosť, zapájať sa so zákazníkmi a budovať dlhodobé vzťahy.

S vývojom technológií a novými komunikačnými kanálmi sa marketingová komunikácia stáva ešte dôležitejšou a vyžaduje inovatívne a prispôsobivé prístupy pre efektívne oslovenie cieľovej skupiny.

Pri tvorbe marketingovej komunikácie je dôležité zvážiť, ktoré druhy komunikácie najlepšie oslovujú cieľových zákazníkov a zabezpečujú úspešný prenos marketingovej správy

Marketingová komunikácia – súčasť 4P marketingového mixu

Marketingová komunikácia je súčasťou tradičného marketingového mixu 4P aj rozšíreného rámca marketingového mixu 9P.

Marketingová komunikácia ako súčasť marketingového mixu sa neustále vyvíja. V dnešnej dobe je focusovaná takmer výhradne do online prostredia, kde má vysokú efektivitu.

V tradičnom marketingovom mixe 4P (produkt, cena, miesto a propagácia) je propagácia, resp. marketingová komunikácia jedným z kľúčových prvkov. Vzťahuje sa na činnosti a stratégie používané na informovanie cieľového trhu o hodnote výrobku alebo služby.

Propagácia zahŕňa rôzne nástroje a taktiky marketingovej komunikácie s cieľom vytvoriť povedomie, vzbudiť záujem a presvedčiť zákazníkov, aby uskutočnili nákup.

V rozšírenom rámci marketingového mixu 9P je marketingová komunikácia jedným z rozmerov, ktorý sa konkrétne zameriava na komunikačné stratégie a taktiky. Zahŕňa širšiu škálu prvkov súvisiacich s marketingovou komunikáciou vrátane reklamy, vzťahov s verejnosťou, priameho marketingu, osobného predaja a ďalších propagačných aktivít.

Rámec 9P marketingu presahuje tradičný marketingový mix a poskytuje komplexnejšie chápanie a riadenie procesov marketingovej komunikácie.

Či už teda podnik uvažuje o 4P alebo 9P, marketingová komunikácia (propagácia) zostáva kľúčovou zložkou marketingového mixu, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri oslovovaní a zapájaní cieľovej skupiny a ovplyvňovaní správania spotrebiteľov.

9P marketing – marketingová komunikácia

9P marketingového mixu je koncept, ktorý rozširuje tradičný marketingový mix (známy ako 4P) o ďalších päť dimenzií. Tieto dimenzie sa zameriavajú na špecifické aspekty marketingovej komunikácie a pomáhajú lepšie pochopiť a riadiť procesy spojené s komunikáciou značky a informácií s cieľovou skupinou.

Niektorí autori marketingových štúdií a výskumov modifikujú 9P marketingu. Okrem spomenutých zložiek zahŕňajú napríklad passion, presentation alebo productivity.

  1. Produkt (Product): Týka sa komunikácie o vlastnostiach, výhodách a hodnote produktu. Zameriava sa na to, ako sa produkt prezentuje a ako sú jeho vlastnosti komunikované zákazníkom.
  2. Cena (Price): Komunikácia týkajúca sa ceny zahŕňa stratégie založené na cenovej hodnote, zľavách, ponukách a ďalších faktoroch, ktoré ovplyvňujú vnímanú hodnotu produktu.
  3. Miesto (Place): Odkazuje na miesta a kanály, kde sa realizuje komunikácia, ako napríklad fyzické predajne, online platformy, distribučné siete a podobne. Komunikácia týkajúca sa miesta sa zameriava na správne umiestnenie a dostupnosť produktu pre zákazníkov.
  4. Marketingová komunikácia (Promotion): Zahrnuje reklamu, PR, priamu komunikáciu so zákazníkmi, osobný predaj a ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú šíriť komunikačné správy o produkte a značke.
  5. Partneri (Partners): Súvisí s komunikáciou so strategickejšími partnermi a spolupracujúcimi organizáciami, ako sú dodávatelia, distribútori a obchodní partneri. Táto dimenzia zahŕňa komunikáciu, spoluprácu a výmeny s partnermi, ktorí sú dôležití pre úspech marketingových aktivít.
  6. Procesy (Process): Tento prvok sa týka komunikácie týkajúcej sa procesov, ktoré ovplyvňujú zákazníkov pri nákupe a spotrebe produktu. Ide o informovanie zákazníkov o rôznych fázach procesu nákupu a o podpore zákazníka počas celej cesty.
  7. Fyzický dôkaz (Physical evidence): Táto dimenzia zahŕňa komunikáciu prostredníctvom fyzického prostredia, ako sú predajné priestory, obaly, dizajn produktu a všetky ďalšie vizuálne prvky, ktoré ovplyvňujú vnímanie značky.
  8. Ľudia (People): Týka sa komunikácie s ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní v procese, vrátane zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov a všetkých zainteresovaných strán. Komunikácia s ľuďmi sa zameriava na budovanie vzťahov, zákaznícku podporu a vytváranie pozitívnych skúseností.
  9. Výkon (Performance): Táto dimenzia zahŕňa komunikáciu smerom k zákazníkom týkajúcu sa výkonu a kvality produktu. Ide o komunikáciu výsledkov, referencií, recenzií a spokojnosti zákazníkov s produktom.

Celkovo zahŕňa 9P marketingového mixu viacero faktorov a dimenzií, ktoré pomáhajú efektívne riadiť komunikáciu so zákazníkmi a dosiahnuť lepšie výsledky v marketingových aktivitách.

Komunikačný šum

Komunikačný šum v kontexte marketingovej komunikácie predstavuje rušenie alebo prekážky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť prenosu správ medzi firmou a zákazníkmi. Tento šum môže vzniknúť z rôznych zdrojov, ako sú konkurenčné reklamy, preťaženie informáciami, nedostatočná cieľová segmentácia trhu alebo nesprávne zvolené komunikačné kanály.

Jedným z hlavných dôsledkov komunikačného šumu je znižovanie pozornosti a zapamätateľnosti komunikačných správ. Keď je prostredie preplnené informáciami, je pre zákazníkov ťažké identifikovať a zapamätať si správy jednej konkrétnej značky. To môže viesť k strate účinnosti reklamných kampaní a znižovaniu konverzií.

Komunikačný šum tiež môže mať vplyv na výklad a interpretáciu správ. Zákazníci môžu vytrhávať komunikačné správy z kontextu, čo môže viesť k nesprávnemu pochopeniu zámeru značky. Okrem toho môže komunikačný šum viesť aj k negatívnemu vnímaniu značky, pretože môže byť považovaný za nepríjemný a otravný.

Preto je dôležité, aby firmy v rámci marketingovej komunikácie vynakladali úsilie na minimalizovanie komunikačného šumu.

To môžu dosiahnuť prostredníctvom jasného a relevantného posolstva, dobre cielenej segmentácie zákazníkov, výberu efektívnych komunikačných kanálov a dôsledného monitorovania účinnosti komunikačných aktivít. Týmto spôsobom môžu zabezpečiť, že ich správy prejdú skrz komunikačný šum a účinne oslovia a angažujú svoju cieľovú skupinu.