Organizačná štruktúra podniku – čo to je, typy, ako na to

Organizačná štruktúra podniku je základným prvkom jeho fungovania a usporiadania. Je to systém, ktorý určuje, ako sú ľudia, oddelenia a pracovné procesy organizované a vzájomne prepojené v rámci podniku. Čo je to organizačná štruktúra podniku? Aké sú typy organizačných štruktúr výrobného podniku?

Správne navrhnutá organizačná štruktúra môže viesť k zvýšenej efektivite, produktivite a spolupráci v rámci podniku. Pomáha jasne definovať funkcie a zodpovednosti jednotlivých oddelení a zamestnancov, čo umožňuje lepšie riadenie a lepšiu koordináciu medzi rôznymi časťami podniku.

Čo je to organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra, označovaná skratkou OŠ, je akýsi mechanizmus, ktorý je základom koordinácie a riadenia činností členov podniku. Jej úlohou je rozdelenie práce medzi členov podniku takým spôsobom, aby prinášali efektivitu a dosahoval sa cieľ podniku.

Pojem organizačná štruktúra sa môže vysvetliť aj ako diagram, ktorý znázorňuje štruktúru podniku, vzťahy a rôzne úrovne medzi pracovnými pozíciami v podniku.

Z organizačnej štruktúry podniku je možné určiť význam a dôležitosť rolí, štruktúru riadenia a taktiež samotných zamestnancov, ktorí dané role zastávajú. Výber organizačnej štruktúry je dôležitý pre kreáciu firemnej kultúry.

Začiatky organizačnej štruktúry sa datujú do 19. storočia, kedy organizačná štruktúra v určitej podobe vznikla. V Amerike rástli železnice takým rýchlym tempom, až sa dostali do bodu, kedy sa nevedelo kto a kde pracuje.

Na základe toho vznikli rozličné úrovne manažmentu a železnice (New York & Erie) začali ešte rýchlejšie rásť, za pomoci dobrej organizačnej štruktúry.

Typy organizačných štruktúr

Existujú rôzne druhy organizačných štruktúr podniku, ktoré rôznymi spôsobmi autori manažmentu interpretujú. Tento článok sa venuje najmä tradičným organizačným štruktúram a moderným organizačným štruktúram.

1. Tradičné organizačné štruktúry

Medzi tradičné organizačné štruktúry patria hierarchické, funkčné, divízne a maticové organizačné štruktúry. Od seba sa líšia v rôznych aspektoch, ktoré článok priblíži.

Hierarchická organizačná štruktúra

Táto tradičná forma organizačnej štruktúry je focusovaná na riadenie. Teda každý jeden zamestnanec má jedného nadriadeného.

Hierarchická organizačná štruktúra je typ organizačnej štruktúry, ktorý je založený na jasne definovanej hierarchii a reťazci príkazov. V tejto štruktúre sú zamestnanci usporiadaní do rôznych úrovní, pričom vyššie postavení manažéri majú väčšie právomoci a zodpovednosti.

Výhody hierarchickej organizačnej štruktúry:

 1. Jasné riadenie a zodpovednosť: Hierarchická štruktúra zabezpečuje jasné definovanie úloh a zodpovedností pre každého zamestnanca. Každý vie, na koho sa obrátiť v prípade potreby a kto nesie zodpovednosť za konkrétnu oblasť.
 2. Efektívna komunikácia: Vďaka jednoznačne definovanej hierarchii je komunikácia jednoduchšia a štrukturovanejšia. Informácie a príkazy prechádzajú z vrcholu hierarchie nadol a zamestnanci majú jasný kanál, cez ktorý sa môžu obrátiť na svojich nadriadených.
 3. Rýchle rozhodovanie: Hierarchická štruktúra umožňuje rýchlejšie rozhodovanie, pretože rozhodnutia môžu byť prijaté na vyšších úrovniach a jednoducho sa prenášajú dolu reťazcom príkazov. Tento typ štruktúry umožňuje rýchle reakcie na zmeny a výzvy v podnikovom prostredí.

Nevýhody hierarchickej organizačnej štruktúry:

 1. Prílišná centralizácia: Hierarchická štruktúra môže mať tendenciu byť príliš centralizovaná, čo môže brzdiť tvorivosť, inovácie a zapájanie zamestnancov. Rovnako môže viesť k pocitu nedostatku slobody a autonomie pre zamestnancov.
 2. Pomalá komunikácia: Informácie a rozhodnutia musia prechádzať cez rôzne úrovne hierarchie, čo môže spomaliť komunikáciu a oneskoriť reakcie na situácie. To môže byť problémom v rýchlo meniacom sa podnikovom prostredí.
 3. Nedostatok flexibility: Hierarchická štruktúra je často menej prispôsobivá a flexibilná voči zmene. Úpravy v organizačnej štruktúre môžu byť zdĺhavé a nákladné, čo môže brániť podniku v rýchlej adaptácii na nové podmienky.

Pri výbere akejkoľvek organizačnej štruktúry podniku či organizácie je potrebné zvážiť výhody a nevýhody. Výnimkou nie je ani hierarchická organizačná štruktúra. Jasné riadenie môže podniku veľmi pomôcť, no na druhú stranu veľká decentralizácia môže niektoré procesy spomaliť.

Funkčná organizačná štruktúra

Funkčná organizačná štruktúra je rozdelená podľa funkcií, teda napríklad na marketing či služby. Je postavená na rozdelení štruktúry do menších skupín, ktoré majú špecifické úlohy.

Funkčná organizačná štruktúra je jeden z najtradičnejších a najbežnejších typov organizačných štruktúr, v ktorej sú zamestnanci usporiadaní podľa funkčných rolí a odborných zručností. Tento faktor sa skúma aj v rámci benchmarkingu, procesu porovnávania výkonnosti, procesov či štandardov organizácie s tými najlepšími vo svojom odvetví.

V tejto štruktúre sú oddelenia rozdelené podľa hlavných funkcií, ako je marketing, financie, výroba, personálny manažment či krízový manažment a ďalšie. Každé oddelenie má svojho vedúceho, ktorý zodpovedá za riadenie a koordináciu práce vo svojej oblasti.

Výhody funkcnej organizačnej štruktúry:

 1. Špecializácia a odbornosť: Zamestnanci majú možnosť zamerať sa na svoje špecializované oblasti, rozvíjať svoje odborné zručnosti a dosahovať vyššiu úroveň odbornosti.
 2. Efektívna koordinácia: Vďaka jasnému rozdeleniu oddelení podľa funkcií je koordinácia vnútri každého oddelenia oveľa jednoduchšia. Zamestnanci majú podobné zručnosti a zdieľajú spoločné ciele, čo prispieva k lepšej spolupráci a synergickému efektu.
 3. Využitie zdrojov: Funkčná štruktúra umožňuje lepšie využitie zdrojov, ako sú ľudské zdroje, technológie a vybavenie. Zamestnanci s rovnakými zručnosťami a kompetenciami môžu byť skupinovaní spoločne, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a nákladov.

Nevýhody funkcionálnej organizačnej štruktúry:

 1. Nedostatok flexibility: Funkčná štruktúra môže byť menej flexibilná pri riešení zmien v podnikovom prostredí. Rozhodovacie procesy môžu byť pomalšie, keďže sa musia prerokovať a schváliť na rôznych úrovniach hierarchie.
 2. Komunikačné a koordinačné problémy: Väčšia zložitosť komunikácie a koordinácie môže vzniknúť v prípade, že sa jedna záležitosť dotýka viacerých oddelení. Prechod informácií medzi rôznymi funkcionálnymi oblasťami môže byť pomalý alebo môže dochádzať k stratám informácií.
 3. Vertikálna orientácia: Vzhľadom na hierarchickú povahu funkčnej štruktúry sa môže zamerať viac na vertikálnu komunikáciu medzi nadriadenými a podriadenými než na horizontálnu spoluprácu a výmenu informácií medzi oddeleniami.
Funkčná organizačná štruktúra je výhodná najmä pre také podniky a organizácie, ktoré majú mnoho oddelení ako napríklad marketing, účtovníctvo, predaj a podobne.

Divízna organizačná štruktúra

Divízna organizačná štruktúra je takmer rovnaká, ako funkčná organizačná štruktúra. Rozdiel je v tom, že divízna vytvára samostatne riadené divízie. Takouto divíziou je napríklad región či druh a typ produktu alebo služby.

Divízna organizačná štruktúra je typ organizačnej štruktúry, ktorý je založený na rozdelení podniku do samostatných divízií na základe geografických oblastí, produktových línií alebo trhových segmentov. Každá divízia má vlastný manažment a je zodpovedná za svoje vlastné rozhodovanie, zisky a straty.

Výhody divíznej organizačnej štruktúry:

 1. Lepšie zacielenie na trh: Divízna štruktúra umožňuje podniku zamerať sa na špecifické trhové segmenty alebo geografické oblasti. Každá divízia môže byť prispôsobená potrebám a preferenciám svojho konkrétneho trhu, čo umožňuje lepšie uspokojiť zákaznícku dopyt a dosiahnuť konkurenčnú výhodu.
 2. Lepšie riadenie a kontrola: Každá divízia má vlastný manažment, ktorý je zodpovedný za riadenie a kontrolu svojej oblasti. To umožňuje rýchle rozhodovanie, efektívnu komunikáciu a lepšiu kontrolu nad výkonnosťou divízie.
 3. Flexibilita a prispôsobivosť: Divízna štruktúra je flexibilnejšia ako niektoré iné organizačné štruktúry, pretože umožňuje rýchlu adaptáciu na zmeny v trhových podmienkach. Každá divízia môže nezávisle reagovať na zmeny vo svojom prostredí a prijímať rozhodnutia, čo zvyšuje celkovú prispôsobivosť podniku.

Nevýhody divíznej organizačnej štruktúry:

 1. Možnosť duplicity a súťaže: V rámci divíznej štruktúry môže dochádzať k duplicite a súťaži medzi jednotlivými divíziami. Každá divízia môže mať vlastný tím, oddelenie alebo zdroje, čo môže viesť k neefektívnemu využívaniu zdrojov a súťaži o zákazníkov alebo zdroje medzi divíziami.
 2. Komunikačné a koordinačné problémy: Komunikácia a koordinácia medzi rôznymi divíziami môžu byť náročné. Informácie musia cestovať medzi rôznymi úrovňami a existuje riziko straty alebo oneskorenia dôležitých informácií. To môže mať vplyv na celkovú efektivitu podniku.
 3. Riziko nesúladu cieľov: Rôzne divízie môžu mať odlišné ciele a priority, čo môže viesť k nesúladom a konfliktom medzi divíziami. Koordinácia a zosúladenie spoločných cieľov môže byť náročné, a to najmä v prípade, keď divízie majú odlišné záujmy a motivácie.

Maticová organizačná štruktúra

Kombinácou dvoch predošlých štruktúr je maticová organizačná štruktúra podniku. Táto štruktúra využíva prácu v tíme a riadenie projektov. V maticovej organizačnej štruktúre majú zamestnanci dvoch a viac nadriadených.

Maticová organizačná štruktúra je teda hybridným typom organizačnej štruktúry, ktorý kombinuje funkčnú a divíznu štruktúru. V maticovej štruktúre sú zamestnanci zoskupení podľa funkčných rolí, ako aj podľa projektov alebo produktových línií.

Každý zamestnanec má dvojitý riadiaci reťazec – jeden funkčný, ktorý zodpovedá za odborné riadenie, a jeden projektový, ktorý zodpovedá za riadenie v rámci konkrétneho projektu alebo produktu.

Výhody maticovej organizačnej štruktúry:

 1. Flexibilita a prispôsobivosť: Maticová štruktúra umožňuje flexibilitu a prispôsobivosť v rámci organizácie. Zamestnanci môžu byť priradení k rôznym projektom alebo produktovým líniám podľa potreby a ich odborné zručnosti môžu byť efektívne využité.
 2. Efektívna komunikácia a koordinácia: Maticová štruktúra podporuje silnú komunikáciu a koordináciu medzi funkčnými oddeleniami a projektovými tímami. Tímová spolupráca a výmena informácií sú dôležité, aby sa dosiahli ciele projektov a zabezpečila sa efektívnosť organizácie.
 3. Využitie odborných zručností: V maticovej štruktúre majú zamestnanci príležitosť využiť svoje odborné zručnosti vo viacerých oblastiach. Zamestnanci sú schopní rozvíjať svoje kompetencie a prispievať k rôznym projektom alebo produktovým líniám.

Nevýhody maticovej organizačnej štruktúry:

 1. Konflikty a zmatky: Matica prináša so sebou riziko konfliktov a zmätku v rámci organizácie. Zamestnanci môžu byť vystavení rozkazom alebo instrukciám z viacerých zdrojov, čo môže viesť k zmätku a nejasnostiam v tom, kde je ich lojalita a priorita.
 2. Zložité riadenie: Maticová štruktúra si vyžaduje komplexné riadenie a koordináciu. Manažéri musia byť schopní riadiť a rozhodovať na viacerých úrovniach – funkčnej a projektovej. Táto zložitosť môže byť náročná a vyžadovať silných a schopných lídrov.
 3. Dlhšia doba rozhodovania: Kvôli komplexite maticovej štruktúry môže dochádzať k dlhšiemu času potrebnému na rozhodovanie. Rôzne zainteresované strany musia byť konzultované a koordinované, čo môže viesť k oneskoreným rozhodnutiam a zbrzdenej reakcii na zmeny.

Žiadna organizačná štruktúra nemá len výhody. Aj pri kombinovaní štruktúr sa z nejakej výhody môže stať nevýhoda. Pri maticovej organizačnej štruktúre je síce vysoká flexibilita, avšak na úkor zložitejšieho riadenia.

2. Moderné organizačné štruktúry

V moderných organizačných štruktúrach podniku možno nájsť základné rozdelenie štruktúry a to na plochú organizačnú štruktúru a flatarchickú organizačnú štruktúru.

Správny výber organizačnej štruktúry je pre podnik kľúčový, ako aj pre jeho firemnú kultúru.

Plochá organizačná štruktúra podniku

Plochá organizačná štruktúra podniku je manažérske a organizačné usporiadanie, ktoré sa vyznačuje minimálnym počtom hierarchických úrovní a dôrazom na priamu komunikáciu a rýchle rozhodovanie.

V takomto type štruktúry majú zamestnanci širší rozsah právomocí a väčšiu zodpovednosť pri riešení úloh. Vedenie podniku je často decentralizované, pričom sa rozhodovacie procesy delegujú na nižšie úrovne organizácie.

Plochá organizačná štruktúra podniku umožňuje väčšiu flexibilitu a rýchlosť pri rozhodovaní, pretože informácie a komunikácia cirkulujú priamo medzi jednotlivými oddeleniami a zamestnancami.

Hierarchické bariéry sú minimalizované, čo podporuje rýchlu výmenu nápadov a spoluprácu medzi jednotlivými členmi tímu. Zamestnanci majú možnosť aktívne sa zapájať do procesu rozhodovania a prispievať svojimi návrhmi a skúsenosťami.

Plochá organizačná štruktúra v podniku môže zvýšiť motiváciu zamestnancov a podporiť ich kreativitu a inovácie. Taktiež umožňuje rýchle prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam na trhu a efektívne riešenie problémov.

Napriek výhodám však môže mať aj nevýhody, ako napríklad potrebu efektívneho riadenia a koordinácie medzi oddeleniami a riziko straty kontroly nad celkovým smerovaním podniku.

Flatarchická organizačná štruktúra podniku

Flatarchická organizačná štruktúra je taktiež určitý hybrid, ktorý stojí medzi klasickými štruktúrami a plocho organizačnou štruktúrou.

V flatarchickej organizačnej štruktúre podniku sa rozhodovanie a riadenie prenáša na jednotlivé tímy a zamestnancov na operatívnej úrovni. Každý tím má väčšiu samostatnosť a zodpovednosť za svoje projekty, pričom komunikácia a rozhodovanie prebiehajú horizontálne medzi členmi tímu.

Hierarchické štruktúry sú minimalizované a vedenie slúži skôr ako podpora a mentorstvo, ako ako autoritárska sila.

Flatarchická organizačná štruktúra podniku prináša výhody, ako je zvýšená flexibilita, rýchlejšie rozhodovanie a vyššia angažovanosť zamestnancov. Taktiež umožňuje lepšie využitie a rozvoj individuálnych schopností a kreativity zamestnancov.

Avšak, tento prístup vyžaduje silné komunikačné a spolupracovné zručnosti, jasné definovanie zodpovednosti a transparentné riadenie, aby sa predišlo konfliktom a stratám efektivity.

Vlastnú zaujímavú organizačnú štruktúru má podnik v rámci MLM (Multi-Level Marketing). Je to podnikanie podobné pyramídovej schéme a niekedy môže ísť o nebezpečný podvod, preto je nutné byť pri tomto type podnikania opatrný.