NÁJOMNÁ ZMLUVA

NÁJOMNÁ ZMLUVA

(prenájom hnuteľnej veci s oprávnením jej kúpy – modifikácia)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :

Článok I.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom veci ( napr. televízneho prijímača zn. …, typ …,výr.číslo … ), ktorú prenajímateľ odovzdáva nájomcovi do dočasného užívania za podmienok uvedených v tejto zmluve. Uvedená vec bude umiestnená v byte nájomcu.

Alternatíva a)

Nájomca je oprávnený na kúpu prenajatej veci počas platnosti tejto zmluvy, doručením písomného oznámenia o uplatnení tohto práva prenajímateľovi. Doručením tohto oznámenia táto zmluva zaniká.

Alternatíva b)

Nájomca je oprávnený na kúpu prenajatej veci po riadnom ukončení tejto zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o uplatnení tohto prenajímateľovi práva bez zbytočného odkladu po zániku tejto zmluvy. Doručením tohto oznámenia vzniká ohľadne prenajatej veci kúpna zmluva v ktorej nájomca má postavenie kupujúceho a prenajímateľ postavenie predávajúceho.

Článok II.

Nájomné a platobné podmienky

 1. Nájomca zaplatí pri podpisovaní tejto zmluvy prvú splátku nájomného vo výške … Sk ( slovom … )
 2. Nájomca bude platiť prenajímateľovi za každý začatý mesiac prenájmu nájomné vo výške … Sk ( slovom …), splatné vždy do … dňa nasledujúceho mesiaca.
 3. V prípade omeškania s platením nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške … Sk (slovom …) za každý deň omeškania.
 4. V prípade využitia práva na kúpu prenajatej veci bude kúpna cena … Sk (slovom …)

Článok III.

Podmienky prenájmu

 1. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať.
 2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca používa vec riadnym spôsobom.
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje :

– poskytnúť nájomcovi záruku na prenajatú vec po dobu …mesiacov, ktorá sa nevzťahuje na závady, zapríčinené nesprávnym používaním alebo poškodením zo strany nájomcu. Vady prenajatej veci, na ktoré sa záruka vzťahuje, je prenajímateľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo po dohode s nájomcom vymeniť vadnú vec za bezchybnú. Nájomca nie je povinný platiť nájomné po dobu odstraňovania závad, pokiaľ závady nespôsobil sám.

– zabezpečiť poistenie prenajatej veci na vlastné náklady po celý čas prenájmu,

– vykonávať na svoje náklady bežnú údržbu prenajatej veci a používať ju v súlade s návodom na jej používanie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,

– nemeniť umiestnenie prenajatej veci a nedávať ju do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa

– nevykonávať žiadne úpravy prenajatej veci

– oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv alebo poistnej udalosti týkajúce sa prenajatej veci.

Článok IV.

Čas prenájmu

 1. Táto zmluva sa uzatvára na čas neurčitý, s … mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej strane. 
 2. Zmluva môže byť zrušená aj písomnou dohodou zmluvných strán.
 3. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného po čas dlhší ako … mesiace.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len v písomnej forme a odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.
 4. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

Prenajímateľ                                                                      Nájomca

V… dňa …