Vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE DAROVACEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

(§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)

Katastrálny úrad

v [ ]

Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu

V prílohe predkladám 5 vyhotovení darovacej zmluvy uzavretej dňa [ ]

medzi manželmi

[ ] r. č .: [ ],

a [ ], r. č .: [ ],

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako darcovia,

a [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež,

ako obdarovanú,

o prevode nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ] u Vášho katastrálneho úradu. Zistená cena jednej polovice nehnuteľností, ktorá je predmetom daru, je [ ], – EUR.

Ďalej predkladám overenú kópiu kúpnej zmluvy zo dňa [ ], ktorej registráciou štátnym notárstvom nadobudli darcovia oprávnenie nakladať s predmetom zmluvy.

Navrhujem,

aby bolo začaté konanie o povolení vkladu do katastra a aby Váš katastrálny úrad v tomto konaní rozhodol, že vklad vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam na základe vyššie uvedenej darovacej zmluvy v prospech [ ] sa povoľuje.

V [ ] dňa [ ]

………………………. podpis

[ ], obdarovaná

Správny poplatok činí [ ] EUR (položka 104 sadzobníka zákona č. 368/1992 Zb. O správnych poplatkoch vyberaných správnymi orgánmi Českej republiky, v znení neskorších predpisov).

O konanie o povolení vkladu viď poznámku ku vzoru kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.

Okrem náležitostí návrhu uvedených vo vzore a v poznámke nie je vylúčené, aby k návrhu bol pripojený výpis z príslušného listu vlastníctva, a to napriek tomu, že to zákon ani vyhláška č. 190/1996 Zb. nevyžaduje.

Konania o povolení vkladu je začaté dňom doručenia písomného návrhu účastníkov konania alebo niektorého z nich katastrálnemu úradu.

Katastrálny úrad vklad povolí alebo zamietne. Riadenie môže byť tiež zastavené, ak navrhovateľ neodstránil v primeranej lehote nedostatky, na nápravu ktorých bol katastrálnym úradom vyzvaný.

Zmluva opatrená doložkou sa doručí všetkým účastníkom konania.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak sa nejedná napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere ako je tomu napríklad u darovaní.

Sadzba dane je 4% z nadobúdacej hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdacou hodnotou je dojednaná cena, porovnávacie daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitné cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.