Vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM I.

(§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)

Katastrálny úrad

v [ ]

Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra

V prílohe predkladám 6 vyhotovení kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ]

medzi manželmi

[ ], rodné číslo [ ],
a [ ], rodné číslo [ ],
obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],
ako predávajúcimi,

a medzi manželmi [ ], rodné číslo [ ],
a [ ], rodné číslo [ ],
obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],
ako kupujúcimi,

o predaji nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ]. Ďalej predkladáme overenú kópiu kúpnej zmluvy zo dňa [ ], podľa ktorej nadobudli predávajúci jej registráciou vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam.

Navrhujeme,

aby bolo začaté konanie o povolení vkladu do katastra a aby Váš katastrálny úrad rozhodol, že vklad vlastníckeho práva k uvedeným nehnuteľnostiam v prospech manželov [ ] a [ ] na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ] sa povoľuje.

V [ ] dňa [ ]

………………………………………….. .podpisy

[ ] a [ ], kupujúci,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ]

Správny poplatok činí [ ] EUR (položka 104 sadzobníka zákona č. 368/1992 Zb. O správnych poplatkoch vyberaných správnymi orgánmi Českej republiky, v znení neskorších predpisov).

O konaní o povolení vkladu viď poznámku ku vzoru kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.

Okrem náležitostí návrhu uvedených vo vzore a v poznámke nie je vylúčené, aby k návrhu bol pripojený výpis z príslušného listu vlastníctva, a to napriek tomu, že to zákon ani vyhláška č. 190/1996 Zb. nevyžaduje.

Konania o povolení vkladu je začaté dňom doručenia písomného návrhu účastníkov konania alebo niektorého z nich katastrálnemu úradu.

Katastrálny úrad vklad povolí alebo zamietne. Riadenie môže byť tiež zastavené, ak navrhovateľ neodstránil v primeranej lehote nedostatky, na nápravu ktorých bol katastrálnym úradom vyzvaný.

Zmluva opatrená doložkou sa doručí všetkým účastníkom konania.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak sa nejedná napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere ako je tomu napríklad u darovanie.

Sadzba dane je 4% z nadobúdací hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdací hodnotou je dojednaná cena, porovnávacie daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitné cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.