Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností

NÁVRH NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY K NEHNUTEĽNOSTIAM

(§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)

adresa KÚ

VEC:

Návrh na začatie rokovania o povolení vkladu do katastra

Ja [ ] prikladám v prílohe záložnej zmluvu (5 kópií) k nehnuteľnostiam, ktorý sa uzavrel dňa [ ] medzi záložnou veriteľkou [ ], r.č. [ ], Č.op. [ ], bytom [ ] a záložcami manželmi [ ] a [ ], bytom [ ],

o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. [ ] pre KÚ [ ].

Zároveň prikladám overenú kópiu kúpnej zmluvy, podla ktorých sa vlastníkmi nehnuteľností stali záložcovia. Zmluva podpísaná dňa [ ].

Týmto žiadam, aby bolo začaté jednanie ohľadom povolení vkladu do katastra a aby Váš katastrálny úrad v tomto jednaní rozhodol, že sa vklad záložného práva k uvedeným nehnuteľnostiam v prospech [ ] na základe uvedenej záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam schvaľuje.

V [ ], dňa [ ]

Podpis záložnej veriteľky:

Pozri poznámku ku vzoru návrh na povolenie vkladu do katastra na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I a ďalej ku vzoru záložnej zmluvy, vďaka ktorej sa nehnuteľnosť zastavuje.

K žiadosti o povolenie vkladu do katastra na základe zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnostiam (podľa zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam) predkladá Zmluva v dvojnásobnom počte, ako je počet účastníkov zmluvy.

Poplatok za rozhodnutie o vklade a zápise do katastra nehnuteľností predstavuje sumu [ ] EUR (položka č. 104 sadzobníka zákona SNR č. 368/1992 Zb., V znení neskorších predpisov).