Vzor návrhu na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania

NÁVRH NA PRISTÚPENIE ĎALŠIEHO ÚČASTNÍKA DO KONANIA NA STRANE ŽALOVANÉHO

Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu)
doporučene

ku spis. zn. [   ]

Žalobca: [   ], spol. s r.o.

so sídlom v [   ], [   ]

zastúpený: JUDr. [   ],

advokátom, so sídlom [   ], [   ]

Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ]

zastúpený: JUDr. [   ], Advokátkou AK

[   ], [   ]

o zaplatení EUR [   ], – s prísl.

Návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného

Vo vyššie uvedenej veci podal žalobca dňa [   ] na Krajskom obchodnom súde v [   ] žalobu o zaplatenie sumy EUR [   ], – s prísl. proti žalovanému, ako právnemu nástupcovi štátneho podniku [   ] so sídlom v [   ] u [   ], ktorý bol odberateľom žalobcu.

Z odporu proti platobnému rozkazu, ktorý podal žalovaný, vyplýva, že na žalovaného zrejme tento konkrétny záväzok neprešiel.

Podľa jeho tvrdenia boli nástupcovi štátneho podniku [   ] dva, a nie on sám, pričom záväzok k úhrade žalovanej sumy mal údajne prejsť na druhého nástupcu, tj. Na obchodnú spoločnosť [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ].

Vzhľadom k tomu, že o existencii tejto obchodnej spoločnosti, ako event. nástupcovi uvedeného štátneho podniku žalobca nevedel, a ani v súčasnosti nemá k dispozícii podklady, z ktorých by vyplývalo, že tvrdenia žalovaného su pravdivé, navrhuje žalobca, aby súd pripustil uznesením pristúpení obchodnej spoločnosti [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ], IČO: [   ], zapísanej v obchodnom registri, do konania ako ďalšieho účastníka na strane žalovaného, a po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

Žalovaní sú povinní zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu EUR [   ] – s úrokom z omeškania vo výške [   ]% z tejto sumy pa od [   ] do zaplatenia, a nahradiť mu taktiež spoločne a nerozdielne trovy konania, tak ako budú vyčíslené.

V [   ] dňa [   ]

……………………….. Podpis

JUDr. [   ]

v plnej moci

Vzhľadom k tomu, že k 1. januáru 2001 došlo k zrušeniu samostatných Krajských obchodných súdov v Prahe, a ich agendu prevzali k tomuto dátumu tzv. Všeobecné krajské súdy – teda Mestský súd v Prahe a Krajské súdy v Brne a Ostrave, je potrebné vo všetkých neskončených sporoch začatých u vyššie uvedených obchodných súdov, všetky procedurálne návrhy smerovať k nástupníckym súdom.