Vzor návrhu na rozhodnutie podľa ust. § 107a ods. 1 Osp

NÁVRH NA ROZHODNUTIE PODĽA UST.  § 107a ods. 1 Osp

Mestskému súd v [   ]

(presná adresa súd)

doporučene

Ku spis. zn. [   ]

Žalobca: [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ],

zastúpený JUDr. [   ], Advokát, AK

So sídlom [   ], [   ]

Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ]

žaloba o zaplatenie EUR [   ], – s príslušenstvom

Návrh na rozhodnutí podľa ust. § 107a ods. 1 Osp.

Vo vyššom uvedenej veci podal žalobca dňa [   ] na Krajský súd v [   ] proti žalovanej Obchodnej společnosti [   ], spol. s r.o. So sídlom v [   ], [   ], Ako právnemu nástupcovi statného podniku [   ] žalobu o zaplatenie EUR [   ], – s príslušenstvom. Táto suma predstavovala hodnotu odobratého ale neuhradeného tovaru.

Podaním z [   ] navrhol žalobca z dôvodov, uvedených v tomto podaní, aby žalovaný – [   ], spol. s r.o. zo riadenie vystúpila, a na jej miesto nastúpila spoločnosť [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ].

Tomuto návrhu súd vyhovel a uznesením zo dňa [   ] pripustil, aby žalovaná spoločnosť [   ] spol. s r.o. z riadenia vystúpila, a na jej miesto nastúpila spoločnosť [   ], spol. s r.o. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť.

Dňa [   ] uzavrel žalobca s obchodnou spoločnosťou [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ], IČO [   ] zmluvu, ktorú za dohodnutú odplatu postúpil spoločnosti [   ], spol. s r.o. svoju pohľadávku vo výške EUR [   ], – vrátane príslušenstva za žalovaným – spoločnosťou [   ] spol. s r.o.

Keďže po začatí konania nastala uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávky žalobcu právnu skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práva účastníka konania, o ktoré v konaní ide, navrhuje žalobca, aby postupoval podľa ust. § 107a ods. 1 Osp. A rozhodol o tom, že nadobúdateľ práva vstupuje do konania namiesto žalobcu.

Spoločnosť [   ], spol. s r.o. ako nadobúdateľ práva so vstupom do konania súhlasia a jej vyhlásenie súdu prikladáme spolu s originálom zmluvy o postúpení pohľadávky.

Prílohy:

zmluva o postúpení pohľadávky

vyhlásenie spoločnosti [   ]

Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhuje žalobca, aby Mestský súd v [   ], ktorý prevzal agendu bývalého Krajského súdu v [   ], vydal toto

uznesen​​ie:

Obchodná spoločnosť [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ], IČO [   ], ako nadobúdateľ práva vstupuje do tohto konania ako žalobca namiesto pôvodného žalobcu [   ], spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ].

V [   ] dňa [   ]

…………………….. podpis

JUDr. [   ], v plnej moci

Dňom 1. januára 2001 nadobudla účinnosť novela OSP., Vykonaná zákonom č. 30/2000 Zb. Okrem ďalších zásadných zmien upravuje novela teraz výslovne prípady tzv. Singulárna sukcesia, a to v ust. § 107a Osp.

Ak nastane teda za riadenie skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práva alebo povinnosti účastníka konania, o ktoré v konaní ide, môže účastník predtým, než súd o veci rozhodne, navrhnúť, aby nadobúdateľ práva alebo povinnosti vstúpil do konania namiesto doterajšieho účastníka.

Súd návrhu uznesením vyhovie, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala vyššie uvedená právna skutočnosť, a ak súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa.

Ten, kto nastupuje do riadenia miesto doterajšieho účastníka, musí prijať stav konania, aký tu je v čase jeho nástupu.

Pri rozhodovaní súd skúma iba to, či údajnú právnu skutočnosť (napr. Postúpenie pohľadávky) skutočne nastala.

Nezaoberá sa však tým, či existovalo právo alebo povinnosť, ktoré mali byť prevedené alebo mali prejsť na iné, ani či k prechodu alebo prevodu skutočne došlo, lebo toto sa týka už posúdenie veci samej, ktoré je možné vyjadriť len v hmotnoprávnych rozhodnutí, nie však v rámci skúmania procesného nástupníctva.