Vzor návrhu na umorenie listín

navrh-na-umorenie-listin

NÁVRH NA UMORENIE LISTÍN

(§ 185i a nasledujúce o. s. r.)

Adresa Okresného súdu [   ]

Navrhovateľ:
[   ],, r.č .: [   ], č.op .: [   ], trvale bytom [   ]

Ďalší známy účastník konania:
Meno a adresa firmy [   ] IČO: [   ] zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ]

Trikrát

návrh na umorenie akcií

I.

Som majiteľom [   ] kusov akcií na majiteľa firmy [   ], v menovitej hodnote po [   ] EUR za 1 kus, ktoré uvedená spoločnosť vystavila v listinnej podobe. Ide o akcie s číslami [   ] až [   ] a [   ] až [   ] (ďalej len akcie).

Akcie na mňa previedla zmluvou o odplatnom prevode cenných papierov zo [   ] pani [   ], ktorá bola majiteľkou akcií č. [   ] Až [   ] od založenia firmy, a akcie č. [   ] Až [   ] získala zmluvou o odplatnom prevode cenných papierov zo dňa [   ] od pána [   ].

Tá skutočnosť, že akcie patrili skôr pani [   ] a v súčasnosti patrí mne, je zrejmá z ďalej uvedených listín, ktorých kópie prikladám. Predpokladám, že má práva k akciám nebude popierať ani firma [   ], ako tomu nasvedčujú pripojené listiny.

Uvedená spoločnosť minimálne potvrdí pravosť týchto listín. Akcie sú naďalej mojím majetkom, lebo som ich na nikoho nepreviedol ani na nikoho neprešli.

Svedectvo:
– výpis z obchodného registra firmy [   ] – zmluvy o odplatnom prevode akcií zo dňa [   ] a [   ] – notárska zápisnica z valného zhromaždenia firmy z dátumu [   ]

II.

Listiny predstavujúce tieto akcie teraz nemám a neviem, či boli zničené alebo kde sa nachádzajú. Došlo teda v zmysle § 185i ods. 1 o.s.r. Ku strate alebo k zničeniu týchto akcií. Nemám ani ich kópie.

Vzhľadom k vyššie uvedenému a právnej povahy akcií (pozri najmä § 155 ods. 1, § 178 a § 180 ods. 2 obch. Zák.) Je zrejmé, že sú dané zákonné podmienky pre umorenie akcií podľa § 185i a nasl. Osp. Z citovaných a ďalších ustanovení obchodného zákonníka vyplýva, že s akciami sú spojené všetky moje práva akcionára firmy [   ], ktorá môžem uplatniť len na ich základe a po ich predložení.

Ako majiteľ stratených či zrušených akcií mám na ich umorení právny záujem (§ 185j ods. 1 Osp.). Okrem mňa je účastníkom jednaní firmy [   ], ktorá je podľa akcií povinná plniť. O inom možnom účastníkovi konania v zmysle § 185k o.s.r. neviem.

V nadväznosti na 1. odsek časti I tohto návrhu na opis listín, ktorých umorenie navrhujem, opätovne uvádzam, že ide o [   ] kusov akcií firmy [   ], so sídlom [   ], IČO: [   ], s uvedením menovitej hodnoty [   ] EUR (slovom [   ] Eur) na každej akciu.

Ide o akcie na majiteľa vystavenej uvedenou spoločnosťou v listinnej podobe s číslami [   ] až [   ] a [   ] až [   ].

Základné imanie spoločností predstavuje [   ] EUR a bol rozdelený na [   ] akcií na majiteľa, všetky o menovitej hodnote po [   ] EUR.

III.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie rozhodnutia obsahujúceho výzvu, aby sa ten, kto má akcie na majiteľa firmy [   ], so sídlom [   ], IČO: [   ], v listinnej podobe v menovitej hodnote [   ] EUR za 1 akciu s číslami [   ] až [   ] a [   ] až [   ] alebo niektoré alebo niektorú z nich, prihlásil do jedného roka od vydania uznesenia na tunajšieho súdu a podľa možností uvedené akcie alebo niektoré alebo niektorú z nich predložil alebo podal proti tomuto návrhu námietky.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

Prílohy: – výpis z obchodného registra firmy [   ] (kópia) – zmluva o odplatnom prevode akcií zo dňa [   ] a [   ] (kópia)

– notársky zápis z valného zhromaždenia firmy z [   ] (kópia)

Kolky za [   ] EUR

V 1. stupni je vecne príslušný okresný súd, miestne príslušný je všeobecný súd navrhovateľa.

Umoriť možno stratenú alebo zničenú listinu, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva.

V konaní pred súdom nemožno umoriť také listiny, ktoré podľa zákona je oprávnená umoriť právnická osoba, ktorá ich vystavila.

Umorenie nepodliehajú peniaze, lotériové žreby, tikety, lístky a známky denného obehu (vstupenky, cestovné lístky a pod.), Kupóny a talóny cenných papierov, listiny, s ktorými je spojené právo uhrádzať určitej právnickej osobe v tuzemsku cenu tovaru a služieb, ako aj listiny, na ktorých podklade možno uplatniť len nárok na vedľajšie plnenie.

Návrh na umorenie listiny môže podať každý, kto má na jej umorení právny záujem.

Ak súd zistí, že listina, ktorej umorenie bolo navrhnuté, nebola vystavená alebo že nie je stratená ani zničená, návrh zamietne.

Inak súd vydá rozhodnutie obsahujúce výzvu, aby sa ten, kto má listinu, prihlásil do jedného roka od vydania uznesenia na súde, ktorý uznesenie vydal, a podľa možností predložil listinu alebo aby podal proti návrhu námietky.

Toto uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.

Ak ju umoruje zmenka alebo šek, určí súd v uznesení podľa odseku 2 lehotu dvoch mesiacov a súčasne zakáže, aby podľa umorovaných listín platilo.

Ten, komu bolo uznesenie doručené alebo kto sa o ňom mohol pri náležitej starostlivosti dozvedieť, nesmie pod následkami neplatnosti nakladať s právami z umorovanej listiny, robiť výplaty alebo iné plnenia podľa nej, previesť ju alebo vykonať na nej zmeny.

Ten, kto je podľa listiny zaviazaný, je povinný zadržať predloženú listinu a oznámiť súdu, kto ju predložil.

Ak uplynula lehota podľa § 185m ods. 2 alebo 3 a ak nedôjde k zamietnutiu návrhu, vyhlási súd na ďalší návrh listinu za umorenú.

Uznesenie o umorení listiny nahrádza umorenú listinu, dokiaľ ten, kto je podľa listiny zaviazaný, nevydá za ňu oprávnenému náhradnú listinu. Umorí listina stráca právnych účinkov.