Vzor návrhu na vyhlásenie za mŕtveho

navrh-na-vyhlasenie-za-mrtveho

NÁVRH NA VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO

(podľa § 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 195 a nasl. Osp.)

Okresnému súdu [        ]

(presná adresa súdu)

Navrhovateľ:

[        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ]

Návrh na vyhlásenie [        ], nar. [        ], Posledne bytom [        ], obec [        ], za mŕtveho

Prílohy:

  • kópia listu na rozlúčku zo [        ]
  • kópia správy Polícia ČR z [        ]

I.

Môj otec – [        ] odišiel dňa [        ] z domova. Zanechal list na rozlúčku, v ktorom sa uvádza, že sa rozhodol spáchať samovraždu vzhľadom na svoj ​​zlý zdravotný stav.

Z našej strany bola vyvinutá veľká snaha, aby sme otca našli, avšak bezvýsledne. Oznámili sme prípad Polícii SR a Okresnému riaditeľstvu PZ [        ]. Pátranie polície zostalo bezvýsledné. Do dnešného dňa nebol môj otec, [        ], nájdený.

dôkaz:

  • citovaný list na rozlúčku
  • správa polície

II.

Vzhľadom k tomu, že už od [        ] je [        ] nezvestný, as ohľadom na obsah listu, ktorý pri svojom odchode z domu zanechal, je zrejmé, že už nežije.

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

[        ], Nar. dňa [        ] v [        ], posledne bytom [        ], obec [        ], sa vyhlasuje za mŕtveho. Za deň jeho smrti platí deň [        ].

V [        ] dňa [        ]

… ……………………. Podpis

[        ] Navrhovateľ

Súdny poplatok podľa zák. č. 255/2000 Zb.

V tomto návrhu ide o vyhlásenie osoby za mŕtvu ohľadom fyzickej osoby, ktorá je nezvestná, s tým, že vzhľadom na všetky okolnosti možno usúdiť, že nežije.

Obdobne sa postupuje, ak nemožno smrť fyzickej osoby preukázať predpísaným spôsobom, ak sa zistí jej smrť inak. Návrh môže podať, kto má na veci právny záujem.