Vzor návrhu na vypratanie bytu, ktorého nájom skončil

NÁVRH NA VYPRATANIE BYTU, KTORÉHO NÁJOM SKONČIL UPLYNUTÍM DOBY

(§ 710 ods. 2 obč. Zák.)

Okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Kolky za [ ], – EUR

o vypratanie bytu

Prílohy: – kópia nájomnej zmluvy

– kópia listu žalobcu z [ ]

– kópia listu žalovaného z [ ]

I.

So žalovaným som uzavrel nájomnú zmluvu o nájme bytu 3 + 1 s príslušenstvom v mojom dome č. p. [ ] v [ ] v [ ]. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú – do [ ].

Dôkaz: Výsluch účastníkov

nájomná zmluva

II.

Nájom predmetného bytu teda skončil dňom [ ].

Žalovaného som preto listom z [ ] vyzval, aby byt vypratal. On však odmieta.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

vzájomná korešpondencia účastníkov

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaný je povinný vypratať byt 3 +1 na prvom poschodí žalobcovho domu č. p. [ ] v [ ] aj v [ ] do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

….. … ………….. Podpis

[ ]

Súdny poplatok je 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.] V prípade, že nájom bytu bol dojednaný na dobu určitú, skončí uplynutím tejto doby (§ 710 ods. 2 ObčZ).

Tento dôvod zániku nájmu je pochopiteľne možný uplatniť iba u nájomnej zmluvy k bytu, uzavretej na dobu určitú.

Uplynutím dohodnutej doby je samo osebe právnou skutočnosťou, ktorá spôsobuje, že právny vzťah z nájmu bytu bez ďalšieho zaniká. Nie je teda nutná žiadna ďalšia dohoda strán.

V prípade, že nájomca pokračuje v užívaní bytu aj po uplynutí dohodnutej doby, uplatní sa postup upravený vo všeobecnom ustanovení § 676 ods. 2 ObčZ, podľa ktorého ak užíva nájomca vec aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne.

Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.