Vzor návrhu na vyslovenie neplatnosti manželstva

NÁVRH NA VYSLOVENIE NEPLATNOSTI MANŽELSTVA

(§ 14 ods. 5 zák. O rod.)

Okresnému súdu v [   ]

Žalobkyňa: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]

Žalovaný: [   ], rodné číslo [   ], bydlisko [   ]

  na neplatnosť manželstva

a)

Manželstvo zhora uvedených účastníkov bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským úradom v [   ] .

Dôkaz: sobášny list

b)

Obaja sme občanmi Slovenskej republiky. Spoločné bydlisko sme nemali. Z manželstva sa deti nenarodili.
Dôkaz: občianske preukazy oboch účastníkov
výsluch účastníkov

c)

V súčasnej dobe je odporca v liečení psychiatrického oddelenia nemocnice v [   ] pre ťažkú ​​duševnú chorobu, ktorá povedie k obmedzeniu jeho spôsobilosti na právne úkony a ktorá, ako bolo lekári zistené, trvala už v čase uzavretia manželstva.

Vtedy však bola choroba v latentnom štádiu, a preto k uzavretiu manželstva nebolo vyžiadané povolenia súdu.

Dôkaz: Výsluch účastníkov
lekárska správa z [   ]

d)

Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhujem vydanir tohto

rozsudku:

Manželstvo [   ], rodenej [   ] a [   ], uzatvorenej dňa [   ] pred Mestským úradom v [   ], sa vyhlasuje za neplatné.

V [   ], dňa [   ]

Podpis …………………

Návrh na vyslovenie neplatnosti manželstva môže podať ktorýkoľvek z manželov.

Miestne príslušný na konanie o neplatnosť manželstva je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov.

Ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa [   § 88 písm. a) o. s. r.].

Súd nevysloví neplatnosť manželstva, ak zdravotný stav sa stal zlučiteľným s účelom manželstva.

Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.

Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba trpiaca duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd vysloví neplatnosť manželstva aj bez návrhu.