Vzor návrhu na začatie konania o povolení zápisu vkladu

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZÁPISU VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ PODĽA KÚPNEJ ZMLUVY, U KTOREJ JE VYHLÁSENIE VÔLE JEDNEJ STRANY NAHRADENÉ ROZHODNUTÍM SÚDU

(§ 161 ods. 3 o. S. Ľ)

Katastrálny úrad

v [ ]

Navrhovateľ: [ ], r.č. [ ], bytom [ ], [ ]

Návrh na začatie konania o povolení zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Jedenkrát

Kolok za [ ] EUR

Prílohy: viď ďalej

Okresný súd v [ ] rozsudkom z [ ] č.j. [ ] zaviazal žalovaného [ ], r.č .: [ ], bytom [ ], [ ], povinnosť uzavrieť so mnou do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku kúpnu zmluvu, podľa ktorej mi žalovaný predá záhradu p.č. [ ] O výmere [ ] m2 zapísanú na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ] za kúpnu cenu [ ], – EUR splatnú do 1 týždňa odo dňa, kedy mi bude doručené rozhodnutie Katastrálneho úradu v [ ] o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa uvedenej kúpnej zmluvy. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa [ ].

Uvedený rozsudok nahradil vyhlásenie vôle žalovaného predávajúceho pána [ ] smerujúci k uzavretiu zhora uvedenej kúpnej zmluvy, a teda aj jeho súhlas s kúpnou zmluvou a jeho podpis na nej. Ku dňu právoplatnosti hore uvedeného rozsudku je teda kúpna zmluva uzatvorená, lebo som ju ako kupujúci už predtým podpísal.

Overená kópia hore uvedeného rozsudku je pripojená ku každému vyhotoveniu mnou podpísanej kúpnej zmluvy ako jej súčasť.

S týmto návrhom predkladám:

kúpnu zmluvu zo [ ] v 4 vyhotoveniach s overenou kópiou rozsudku Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], S doložkou právoplatnosti

Navrhujem, aby po vykonanom konaní katastrálny úrad vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa predloženej kúpnej zmluvy zo dňa [ ] a vykonal zápis vkladu vlastníckeho práva k vyššie uvedenej nehnuteľnosti pre

[ ] r.č. [], Bytom [ ], [ ].

V [ ] dňa [ ]

……………….. Podpis

[ ]

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa platí správny poplatok [ ] EUR.

Právoplatné rozsudky ukladajúce vyhlásenie vôle nahradzujú toto vyhlásenie.

Účinkom takéhoto rozsudku je, že nahrádza vyhlásenie vôle povinného účastníka bez ďalšieho; napríklad rozsudok, ktorý ukladá účastníkovi povinnosť uzavrieť presne označenú zmluvu, má za následok, že dňom právoplatnosti rozsudku sa považuje zmluva podpísaná len žalobcom za uzavretú.

Zmluva musí mať všetky náležitosti, ktoré hmotné právo vyžaduje (v tomto prípade všetky podstatné náležitosti stanovené pre kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť).

O riadení o povolení vkladu viď poznámku ku vzoru kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.

Okrem náležitostí návrhu uvedených vo vzore a v poznámke nie je vylúčené, aby k návrhu bol pripojený výpis z príslušného listu vlastníctva, a to napriek tomu, že to zákon ani vyhláška č. 190/1996 Zb. nevyžaduje.

Konania o povolení vkladu je začaté dňom doručenia písomného návrhu účastníkov konania alebo niektorého z nich katastrálnemu úradu.

Katastrálny úrad vklad povolí alebo zamietne. Riadenie môže byť tiež zastavené, ak navrhovateľ neodstránil v primeranej lehote nedostatky, na nápravu ktorých bol katastrálnym úradom vyzvaný.

Zmluva opatrená doložkou sa doručí všetkým účastníkom konania.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak sa nejedná napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere ako je tomu napríklad u darovanie.

Sadzba dane je 4% z nadobúdací hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdací hodnotou je dojednaná cena, porovnávacie daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitné cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.