Vzor návrhu na zámenu účastníkov

NÁVRH NA ZÁMENU ÚČASTNÍKOV

Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu)
doporučene

ku spis. zn. [   ]

Žalobca: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ]

zastúpený: JUDr. [   ], Advokátom AK

so sídlom [   ] [   ]

Žalovaný: [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ]

zastúpený: JUDr. [   ], Advokátkou AK

so sídlom [   ], [   ]

o zaplatení EUR [   ], – s prísl.

Návrh na zámenu účastníkov

Vo vyššie uvedenej veci podal žalobca dňa [   ] na Krajský obchodný súd v [   ] žalobu o zaplatenie sumy EUR [   ], – s prísl. proti žalovanému, ako právnemu nástupcovi štátneho podniku [   ] so sídlom v [   ] u [   ], ktorý bol odberateľom žalobcu.

Z odporu proti platobnému rozkazu, ktorý podal žalovaný, vyplýva, že na žalovaného tento konkrétny záväzok štátneho podniku neprešiel.

Z tvrdenia žalovaného a priložených dokladov je zrejmé, že nástupcami štátneho podniku [   ] sa stali dve obchodné spoločnosti, a to jednak žalovaný, a jednak [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ], pričom záväzok, ktorý je predmetom sporu, prešiel práve na túto obchodnú spoločnosť, a to ešte pred začatím konania.

Žalobca teda uplatnil právo na súde proti niekomu, kto nebol nositeľom hmotné povinnosti. Z tohto dôvodu navrhuje žalobca, aby žalovaný v súlade s ust. § 92 ods. 2 Osp. z riadenia vystúpil, a na jeho miesto vstúpila spoločnosť [   ], spol. s r.o. so sídlom v [   ], [   ], IČO [   ], zapísaná v obchodnom registri, a tomuto žalovanému aby súd po vykonanom dokazovaní zaviazal rozsudkom zaplatiť žalobcovi sumu EUR [   ], – s úrokom z omeškania vo výške [   ]% z tejto sumy p Od [   ] do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania tak, ako budú vyčíslené.

Súhlas odporcu s vystúpením z riadenia a rovnopis žaloby prikladáme.

Príloha:

Súhlas odporcu s vystúpením z riadenia

Rovnopis žaloby

V [   ] dňa [   ]

…………………….. podpis

JUDr. [   ]

v plnej moci

Podľa ods. 1 ustanovenia § 92 OSP môže súd na návrh pripustiť pristúpenie ďalšieho účastníka. K pristúpení je popri návrhu žalobcu a privolenie súdu s pristúpením potreba ešte súhlas osoby, ktorá má pristúpiť ako ďalší žalobca.

Súhlas pristúpivšie osoby nie je potrebné, ak sa má táto osoba stať ďalším žalovaným. Pristúpenie je typickým procesným riešením v prípade niektorých spoluvlastníckych vzťahov.

Vzhľadom k tomu, že hmotné právo vymedzuje, že z právnych vzťahov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne, potom jeden spoluvlastník sám o sebe vecne legitimovaný byť nemôže.

Medzi základné náležitosti podania, ktorým žalobca navrhuje, aby do konania na strane žalovaného pristúpil ďalší účastník konania, patrí vymedzenie tých právne rozhodných skutočností, ktoré budú viesť k záveru, že práve pristúpením navrhovanej fyzickej či právnickej osoby do postavenia účastníka na strane žalovanej bude odstránený nedostatok pasívnej legitimácie.

Pripustí Ak súd pristúpení ďalšieho účastníka do konania, ide len o procesné rozhodnutia. Neznamená to, že proti tomu, kto do konania pristúpil, bude návrhu vyhovené. Vo veci bude rozhodnuté až na základe zisteného skutkového stavu.

Zámenu účastníkov rieši odsek druhý § 92 OSP, kde je uvedené, že na návrh žalobcu môže súd so súhlasom odporcu pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný.

Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasila aj osoba, ktorá má na jeho miesto vstúpiť. V prípade zámeny nahrádza nový žalobca alebo žalovaný pôvodného nelegitimovaného účastníka a ako taký nie je viazaný úkony svojho predchodcu.

Občiansky súdny poriadok takto umožňuje riešiť situácie, kedy žalobca alebo žalovaný nie je vecne legitimovaný sám, ani v spojení s inou osobou.

Zásadným rozdielom zámeny oproti inštitútu pristúpenia účastníka je podmienka súhlasu odporcu s navrhovanou zámenou.

Absencia niektorého zo zákonom uložených súhlasov spôsobuje, že k zámene ani k pristúpeniu nedôjde a konanie bude pokračovať v pôvodnom zložení účastníkov, pričom nedostatok vecne legitimácie sa prejaví vo výsledku konania zamietnutím žaloby.

Pristúpení ďalšieho účastníka aj zámena účastníkov je možná len v konaní v prvom stupni. V súlade s ustanovením § 216 ods. 1 OSP je inštitút pristúpení účastníka do konania a zámeny účastníkov pre odvolacie konania vylúčený.

Povaha odvolacieho konania ako konanie revízneho zásadne vylučuje, aby k zmenám v okruhu účastníkov došlo až v odvolacom konaní, pretože by tým boli úplne zmarené výsledkami konania pred súdom prvého stupňa a jeho rozhodnutie založené v danom prípade spravidla na závere o nedostatku vecnej legitimácie.

Súd o návrhu na pristúpenie či o zámene rozhoduje uznesením, proti ktorému je prípustné odvolanie. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie neprípustné. S pripustením zámeny účastníka súd rozhodne aj o náhrade trov konania medzi pôvodnými účastníkmi.

Ak pristúpil alebo na základe zámeny vstúpil do konania nový žalovaný, stáva sa účastníkom okamihom právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým súd pristúpenie alebo zámenu pripustil, a to s obsahovými účinky začatia konania od podania návrhu na vykonanie tohto opatrenia.

Možnosť súdu vyhovieť návrhu na vstup alebo na zámenu je podmienená tým, že súd svojím rozhodnutím nevytvorí procesný stav, pre ktorý by bol súd nútený konanie zastaviť alebo urobiť iné kroky, ktoré k meritórnemu rozhodnutiu nevedú.

Rozhodnutie o pripustení pristúpení alebo zámeny taktiež nesmie odporovať zásade hospodárnosti konania – v prípade zjavne procesne neekonomického postupe súd pristúpení ďalšieho účastníka do konania neumožní.