vzor návrhu na zápis bytového družstva do obchodného registra

NÁVRH NA ZÁPIS BYTOVÉHO DRUŽSTVA DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [ ] pracovisko obchodný register
[ ], PSČ [ ] [ ]

Navrhovatelia:

1. [ ]

2. [ ]

3. [ ]

členovia predstavenstva Bytového družstva [ ]

so sídlom [ ], [ ]

Zápis do obchodného registra
Návrh na začatie konania

Sedemkrát

Kolok [ ] EUR

Prílohy:

– rovnopis notárskej zápisnice o priebehu ustanovujúcej schôdze družstva

– rovnopis notárskej zápisnice o rozhodnutí ustanovujúcej schôdze družstva o schválení texte stanov

– stanovy družstva

– pozvánka a prezenčná listina ustanovujúcej schôdze

– písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení členských vkladov tvoriacich zapisované základné imanie

– zápisnica zo schôdze zvoleného predstavenstva

výpisy z registra trestov členov predstavenstva

– čestné vyhlásenie členov predstavenstva v zmysle § 31a zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,

a § 6 a 8 zákona č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon, v platnom znení.

I.

Na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva dňa [ ], ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.j. [ ], [ ], Vyhotoveným notárka [ ], bolo v súlade s § 224 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, založené Bytové družstvo [ ] so sídlom [ ], [ ].

II.

Ako členovia predstavenstva navrhujeme preto Mestskému súdu v [ ] ako súdu registrovému, aby na základe tohto návrhu a listín k nemu pripojených

uznesen​​ím

rozhodol o tomto zápise do obchodného registra

I. Deň vzniku: zápisom do obchodného registra

II. Obchodná firma: Bytové družstvo [ ]

III. Sídlo: [ ], [ ]

IV. Identifikačné číslo: podľa registrového súdu

V. Predmet činnosti: prenájom bytov a nebytových priestorov

a základné služby zabezpečujúce ich riadnu prevádzku

VI. Právna forma: bytové družstvo

VII. Štatutárny orgán: Predstavenstvo v zložení:

1. [ ], bytom [ ], [ ]

– Predseda predstavenstva, r.č. [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ]

– Podpredseda, r.č. [ ]

3. [ ], bytom [ ], [ ]

– Podpredsedníčka, r.č. [ ]

VIII. Výška základného imania: [ ], – EUR

IX. Výška základných členských vkladov: [ ], – EUR

X. Spôsob rokovania za družstvo:

Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebné k podpisu predsedu pripojiť podpis jedného z podpredsedov predstavenstva.

V [ ] dňa [ ]

Úradne overené podpisy členov predstavenstva:

Posledné novely obchodného zákonníka pokračujú v procese implementácie noriem EÚ do slovenského práva.

Obchodný zákonník prebral už v r. 1996 niektoré zásady, teraz preberá rad ďalších ustanovení smerníc Rady EÚ, ktoré majú vplyv oi. Aj na postavenie družstiev.

Na právne pomery družstiev sa okrem druhej hlavy obchodného zákonníka vzťahujú aj všeobecné ustanovenia o obchodných spoločnostiach a niektoré ustanovenia o akciových spoločnostiach.

Posledná tzv. Technická novela, zákon č. 501/2001 Zb. Zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2002 významnú zmenu, a to povinnosť notárske účasti pri rozhodovaní o zmene stanov družstva, ku ktorej predtým stačilo rozhodnutie členskej schôdze.

V súvislosti s tým bol doplnený notársky poriadok o nový § 80a, ktorý prikazuje notári osvedčiť, či rokovania, ktorému je prítomný, je v súlade s právnymi predpismi. Znamená to posilnenie úlohy notára v zmysle zodpovednosti za súlad listiny s právnymi predpismi.

Po schválení zmeny stanov je predstavenstvo povinné do 30 dní informovať registrový súd a takisto je povinné pre register, členmi družstva a jeho orgány vyhotoviť úplné znenie stanov so zapracovanými zmenami.

Zmeny nastali aj v oblasti zápisov do obchodného registra. Vzhľadom k posilneniu úlohy registrového súdu je teraz potrebné pri zápise novo zvolených členov predstavenstva prikladať čestné vyhlásenia týchto osôb s ich úradne overenými podpismi, že spĺňajú všeobecné podmienky pre prevádzkovanie živnosti a výkonu ich funkcie nebráni prekážky podľa § 8 živnostenského zákona , ako aj prekážky výkonu funkcie štatutárneho orgánu podľa nového § 31a obchodného zákonníka.

Registrový súd môže požadovať od zvolených členov predstavenstva aj výpis z registra trestov nie starší 90 dní s ohľadom na požiadavku bezúhonnosti u štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti (§ 193 ods. 7), ktorý platí aj pre členov predstavenstva, príp. iných orgánov družstva podieľajúcich sa na jeho konanie v zmysle odkazu § 243 ods. 8.

Za každý zápis navrhovaného sa teraz platí [ ] EUR kolok, počet vyhotovení sa riadi počtom účastníkov konania plus súd. Ak je napr. Predstavenstvo trojčlenné, je potrebné podať návrh v siedmich vyhotoveniach (predstavenstvo staré a nové a súd).

Pokiaľ ide o účinnosť zapisovaných skutočností v registri, sú voči každému účinné od ich zverejnenia a voči tým, ktorým bolo známe zapísanie týchto skutočností, už odo dňa zápisu.

Pozornosť treba venovať aj tomu, že voľba predstavenstva družstva sa môže stať neplatnou, ak vydá súd zamietavé rozhodnutie o zápise nových členov predstavenstva do obchodného registra.

Novela obchodného zákonníka účinná od 1. 1. 2001 zaviedla zákonnú definíciu bytového družstva, posilnila postavenie členov voči orgánom družstva a zodpovednosť orgánov družstva za konanie jeho mene, rozšírila spôsoby zániku členstva aj zániku družstva a okrem rady ďalších úprav zmenila rad používaných pojmov.

Pozornosť treba venovať postupu pri založení družstva, ktoré má prebiehať nasledovne:

1. Založenie družstva v praxi spravidla organizuje niekoľko osôb, tzv. Prípravný výbor, ktorý vyhotoví a rozdá potenciálnym členom-obyvateľom domu prihlášky do družstva.

Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze, ktorú prípravný výbor zvolá prostredníctvom pozvánky s nasledovným programom:

a) určenie zapisovaného základného imania,

b) schválenie stanov družstva,

c) voľba predstavenstva a kontrolnej komisie.

Termín zvolania ustanovujúcej schôdze sa spravidla spravuje dňom, na ktorý sa podarí pozvať notára, ktorý musí priebeh schôdze osvedčiť notárskou zápisnicou a ako vyššie uvedené, skontrolovať súlad všetkých listín so zákonom.

2. Jeden z členov prípravného výboru je poverený funkciou tzv. Správcu vkladu, ktorý prijíma a ukladá do peňažného ústavu poplatky budúcich členov na členský, resp. vstupný vklad. Správcu vkladu (§ 60 ods. 4 obch. Z.)

Vydáva registrovému súdu vyhlásenie o zaplatení peňažného vkladu. O vkladu nehnuteľnosti sa vyhotovuje vyhlásenie podpísané pred notárom a správcovi vkladu je nehnuteľnosť následne odovzdaná.

3. Na ustanovujúcej schôdzi družstva sú oprávnené hlasovať osoby, ktoré podali prihlášku do družstva. Pred rozhodovaním o veciach uvedených v programe zvolí ustanovujúca schôdza svojho predsedajúceho, spravidla najstaršieho z prítomných.

Do jeho zvolenia vedie schôdzu zvolávateľ. Ustanovujúca členská schôdza ďalej zvolí zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

4. Ustanovujúca schôdza družstva volí a prijíma uznesenie väčšinou prítomných. Po skončení schôdze sa zíde zvolenej predstavenstvo a volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

Uchádzač o členstvo môže vziať svoju prihlášku späť ihneď po hlasovaní o stanovách, ak hlasoval proti ich prijatiu. Ustanovujúca schôdza družstva vedie k jeho založeniu, ak sa na nej uchádzači o členstvo zaviazali k členským vkladom dosahujúcim určenú sumu zapisovaného základného imania.

Základný členský, resp. vstupný vklad sa musí splatiť do 15 dní od konania ustanovujúcej schôdze správcovi vkladu.

5. Priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam členov a výšku jednotlivých členských vkladov, ku ktorým sa členovia zaviazali.

O rozhodnutí ustanovujúca schôdza týkajúce sa schválenia stanov sa vyhotoví notárska zápisnica obsahujúca schválený text stanov. Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis je povinné podať novozvolené predstavenstvo, ktoré k návrhu pripojí úradne overené podpisové vzory svojich členov.

Podrobný obsah stanov a návrh na zápis bytového družstva do obchodného registra viď príslušné vzory.