Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do obchodného registra

NÁVRH NA ZÁPIS FYZICKEJ OSOBY DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra
[ ] PSČ [ ] [ ]  Bratislava

Vec: Návrh na zápis [ ] do obchodného registra

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 obch. zák. žiadam o zápis do obchodného registra a

navrhujem

prevedenie nasledujúceho zápisu v obchodnom registri:

Obchodná firma: [ ],

Bydlisko: [ ], [ ]

Identifikačné číslo: [ ]

Predmet podnikania: automatizované spracovanie dát

V [ ] dňa. . . . . . . . . . .

……………………… Podpis

[ ]

prílohy:

Kópia živnostenského listu

Doklad o pridelení identifikačného čísla

Od 1. 1. 2014 sa všetky podania do informačného systému Obchodného registra vykonávajú pomocou tzv. Inteligentných formulárov na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.