Vzor návrhu na zápis nadácie do nadačného registra

NÁVRH NA ZÁPIS NADÁCIE DO NADAČNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [        ]

(presná adresa)

Navrhovateľ: [        ], r. Č .: [        ],

trvale bytom [        ], [        ]

splnomocnený zriaďovateľovi nadácie

Návrh na zápis Nadácie [        ]

Jedenkrát

Prílohy: nadačná listina z [        ]

vyhlásenie správcu vkladov

výpisy z registra trestov členov správnej rady a dozornej rady

potvrdenie [        ] banky, a.s., o zložení vkladov

plná moc zriaďovateľov

Zmluvou o založení nadácie z [        ] bola založená „[        ]“. Peňažné vklady [        ], – EUR splatili všetci zriaďovatelia. Vzhľadom k tomu, na základe splnomocnenia zriaďovateľov, navrhujem, aby v nadačnom registri vykonal registrový súd tento

zápis:

1. Deň zápisu:

2. Názov nadácie: „[        ]“

3. Sídlo nadácie: [        ], [        ], PSČ: [        ]

4. Identifikačné číslo:

5. Zriaďovatelia: [        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ], r. ć .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], [        ], okr. [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ] r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

[        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ]

peňažný vklad [        ], – EUR

6. Účel nadácie: Nadácia sa zriaďuje na účel.

7. Výška nadačného imania:

Nadačné imanie činí [        ], – EUR.

8. Správna rada: [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], [        ], okr. [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], okr. [        ]

9. Rokovanie menom nadácie:

Menom nadácie konajú spoločne dvaja členovia správnej rady. Podpisovanie za nadáciu sa deje tak, že k názvu nadácia pripojí svoje podpisy dvaja členovia správnej rady.

10. Dozorná rada: Prvý dozornú radu nadácie tvoria títo členovia:

[        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ] [        ], r. č .: [        ],

trvale bytom [        ], obec [        ]

V [        ] dňa [        ]

… …………………………… Podpis

[        ]

Nadácia vzniká dňom zápisu do nadačného registra. Register vedie súd určený osobitným zákonom (§ 200a Osp.) K vedeniu obchodného registra.

Register je verejným zoznamom; jeho súčasťou je aj štatút nadácie alebo nadačného fondu a výročná správa.

Návrh na zápis nadácie alebo nadačného fondu do registra podáva zriaďovateľ, prípadne vykonávateľ závetu alebo osoba k tomu nimi písomne ​​splnomocnená; pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne overená.

§ 315 89/2012 Zb. Zákon občiansky zákonník

Vznik nadácie

  1. Nadácia vzniká dňom zápisu do verejného registra.
  2. Návrh na zápis nadácie do verejného registra podáva zakladateľ; ak to nie je možné a neurčil ak zakladateľ niečo iné, podá návrh na zápis menom nadácie jej správna rada.