Vzor návrhu na zápis neziskovej organizácie

NÁVRH NA ZÁPIS NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE DO REGISTRA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SPOLOČNOSTÍ

(§ 5 zák. č. 248/1995 Zb.)

Mestský súd v [ ]
pracoviská [ ]
register všeobecne prospešných spoločností
ul. [ ],
[ ]
Navrhovatelia: Obec [ ], IČO: [ ],

so sídlom [ ], [ ], okr. [ ], PSČ: [ ]

ktorej mene koná starosta pán [ ],

r. č. [ ], bytom [ ], [ ]

Obec [ ], IČO: [ ], so sídlom [ ],

[ ], okr. [ ],

ktorej mene koná starosta pán [ ],

r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Obec [ ], IČO: [ ],

so sídlom [ ], [ ], okr. [ ],

ktorej mene koná starosta pán [ ],

r. č. [ ], bytom [ ], [ ]

Návrh
na zápis všeobecne prospešnej spoločnosti [ ], ops, do registra všeobecne prospešných spoločností

Jedenkrát

Prílohy: – zakladacia zmluva z [ ]

– výpisy z registra trestov členov správnej rady a dozornej rady

– potvrdenie [ ] banky, as, o zložení vkladov

– potvrdenie orgánu štátnej zdravotníckej správy o splnení podmienok

pre výkon poskytovaných všeobecne prospešných služieb

Zakladacia zmluva z [] bola založená všeobecne prospešná spoločnosť [ ], ops „. Peňažné vklady [ ], – EUR splatili všetci zakladatelia. Vzhľadom k tomu navrhujeme, aby v registri všeobecne prospešných spoločností vykonal registrový súd tento

zápis:

1. Deň zápisu:

2. Názov: [ ]. p. s. “

3. Sídlo: [ ], [ ]

4. Identifikačné číslo:

5. Zakladatelia:

Obec [ ], IČO: [ ], so sídlom [ ], [ ], okr. [ ]

Obec [ ], IČO: [ ], so sídlom [ ], [ ], okr. [ ]

Obec [ ], IČO: [ ], so sídlom [ ], [ ], okr. [ ]

6. Správna rada:

[ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ] [ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ] [ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ]

7. Spôsob rokovania správnej rady:

Členovia správnej rady volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi rokovanie správnej rady.

Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na rozhodnutie je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

Správna rada je štatutárnym orgánom spoločnosti. Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia správnej rady spoločne.

8. Druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

– Opatrovateľská činnosť (typ HomeCare) pre starých občanov

– Lôžkové ošetrovateľská starostlivosť o handicapovaných pacientov

Spoločnosť bude ako doplnkovú činnosť vykonávať najmä rehabilitáciu, starostlivosť o osobnú hygienu, rozvoz jedla, pranie bielizne a upratovanie.

9. Dozorná rada:

[ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ] [ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ] [ ], r. č .: [ ], trvale bytom [ ], [ ]

Vo [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za Obec [ ] starosta [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za Obec [ ] starosta [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Za Obec [ ] starosta [ ]

Činnosť všeobecne prospešných spoločností bola upravená zákonom o všeobecne prospešných spoločnostiach č. 248/1995 Zb., Ktorý bol k 1. januáru 2014 zrušený novým občianskym zákonníkom.

Pokiaľ ale u nejakej všeobecne prospešnej spoločnosti nedôjde k transformácii na ústav, nadáciu alebo nadačný fond, riadi sa týmto zákonom aj naďalej.

Všeobecne prospešná spoločnosť je právnickou osobou, ktorá:

a) je založená podľa zák. č. 248/1995 Zb. (ďalej len zákon),

b) poskytuje verejnosti všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok,

c) jej hospodársky výsledok nesmie byť použitý v prospech zakladateľov, členov jej orgánov alebo zamestnancov a musí byť použitý na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola všeobecne prospešná spoločnosť založená.

Názov všeobecne prospešné spoločnosti musí obsahovať označenie „všeobecne prospešná spoločnosť“ alebo jeho skratku „v. p. s. „(§ 2 zákona).

Zakladateľmi neziskovej organizácie môžu byť fyzické osoby, Slovenská republika alebo právnickej osoby (§ 3 zákona). Všeobecne prospešná spoločnosť sa zakladá zakladacou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi.

Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená. Ak je zakladateľ jediný, nahrádza zakladacia zmluvu zakladateľská listina vyhotovená vo forme notárskej zápisnice (§ 4 ods. 1 zákona).

Všeobecne prospešná spoločnosť vzniká dňom zápisu do registra všeobecne prospešných spoločností. Register vedie súd určený osobitným zákonom na vedenie obchodného registra.

Návrh na zápis neziskovej organizácie do registra podáva zakladateľ alebo osoba na to zakladateľom písomne ​​splnomocnil.

K návrhu na zápis musí byť priložená zakladacia zmluva (listina).

Návrh na zápis musí byť podaný do 90 dní od založenia neziskovej organizácie (§ 5 ods. 2 zákona).