Vzor návrhu na zápis verejnej obchodnej spoločnosti

NÁVRH NA ZÁPIS VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra
[ ] PSČ [ ]

Vec: návrh na zápis spoločnosti []. do obchodného registra

Spoločenskou zmluvou spísanú a podpísanú. . . . . . . . . . . . . . . . sme založili verejnú obchodnú spoločnosť [ ], preto

navrhujeme

povolenie nasledujúceho zápisu do obchodného registra:

Obchodná firma: [ ].

Sídlo: [ ], [ ], PSČ [ ]

IČO:

Predmet podnikania:

1. Vykonávanie murárskych prác

2. Vykonávanie štukatérskych prác

3. Vykonávanie podlahárskych prác

4. Vykonávanie klampiarskych prác

5. Vykonávanie pokrývačských prác

6. Vykonávanie tesárskych prác

Právna forma: verejná obchodná spoločnosť

Štatutárny orgán: [ ], bytom [ ], [ ];

koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne

Spoločníci: 1. [ ], bytom [ ], [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ]

3. [ ], bytom [ ], [ ]

4. [ ], bytom [ ], [ ]

V [ ] dňa. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                          . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                           [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis           . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                           [ ]

prílohy:

1. Spoločenská zmluva zo dňa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 ×)

2. Overené kópie živnostenských listov (6 ×)

Spoločnosť je založená uzavretím spoločenskej zmluvy, ale doteraz nevznikla ako subjekt práv a povinností (právnická osoba). Spoločenská zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme.

Podstatné náležitosti spoločenskej zmluvy sú:
»1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
»2. určenie spoločníkov (u fyzických osôb ich mená a bydlisko, u právnických osôb ich názov a sídlo),
»3. predmet podnikania spoločnosti.

Tieto náležitosti spoločenská zmluva obsahovať musí, aby spoločnosť mohla byť zapísaná do obchodného registra. Ďalej je potrebné, aby sa spoločníci zhodli na jej ďalších ustanoveniach alebo na tom, že žiadna ďalšia ustanovenia zmluva obsahovať nebude.

Ak je dosiahnutá zhoda o všetkých ustanoveniach spoločenskej zmluvy, spoločníci túto zmluvu podpíšu. Pretože pravosť podpisov spoločníkov na spoločenskej zmluve musí byť úradne overená, podpisujú ju spoločníci až pred orgánom oprávneným na overovanie podpisov (notár alebo príslušný orgán obecného úradu).

Za právnickú osobu podpisuje tá osoba (fyzická), ktorá je na to podľa štatútu právnickej osoby oprávnená (tj. Jej štatutárny orgán).

Spoločenskú zmluvu možno však uzavrieť aj prostredníctvom splnomocnencov, vybavených k tomu náležitú plnou mocou. Takáto plná moc musí byť opatrená úradne overeným podpisom splnomocniteľa, a pripojí sa k spoločenskej zmluve. Zmluvu potom podpisuje splnomocnenec.

Podpisy všetkých spoločníkov (prípadne ich splnomocnencov) síce nemusia byť urobené v rovnaký deň, ale až dátumom posledného podpisu je zmluva uzatvorená a spoločnosť je založená.

Ust. § 78 ods. 2 potom vymedzuje, aký špeciálny postup je nutné voliť na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

Návrh na zápis podpisujú všetci spoločníci a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva. Tento zápis má konštitutívny charakter, lebo ním sa ešte len konštituuje spoločnosť ako právnická osoba.