Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb

NÁVRH NA ZÁPIS ZÁUJMOVÉHO ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB DO REGISTRA ZDRUŽENIA

Z § 25 zák.

okresnému úradu

v [        ]

(presná adresa)

Vec: Návrh na zápis do registra združení

Ustanovujúca členská schôdza konaná dňa [        ] rozhodla o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom [        ] so sídlom v [        ], [        ], okr. [        ], PSČ: [        ].

Menom zakladateľov, na základe splnomocnenia ustanovujúcou členskou schôdzou, navrhujem, aby Okresný úrad v [        ] zapísal do registra združení právnických osôb horeuvedené združenia podľa § 20i ods. 2, 3 obč. zák.

Pre potreby konania o zápis do registra predkladáme zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi združenia z [        ] a jeho stanovy. V týchto dokladoch sú uvedené skutočnosti, ktoré sa podľa § 20i ods. 2 zapisujú do registra.

V [        ] dňa [        ]

………………….. Podpis

[        ]

Združenie nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade a zaniká výmazom z registrácie.

Záujmové združenie právnických osôb podľa nového občianskeho zákonníka podliehajú zmenám: – doteraz existujúce záujmové združenia právnických osôb sa budú aj naďalej riadiť existujúcimi predpismi.

Nový OZ právnu úpravu záujmových združení právnických osôb neobsahuje, nová záujmové združenia právnických osôb už založiť nepôjde.

Záujmové združenie právnických osôb má právo zmeniť svoju právnu formu na spolok.