Vzor návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

(podľa § 152 obch. zák.)

Mestský súd v [   ] pracovisko [   ] [   ] PSČ [   ] [   ]

Navrhovateľ: [   ], r.č. [   ], Bytom [   ], [   ]

Odporkyňa: [   ] spol. s r.o.,

IČ: [   ], so sídlom [   ], [   ]

Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti [   ], spol. s r.o., podľa § 152 obch. zák.

Dvojmo

Kolky za [   ] EUR

Prílohy:

  • kópia súvahy k [   ]
  • kópia výkazu ziskov a strát k [   ]
  • kópia účtovných závierok za roky [   ], [   ] a [   ]
  • kópia osvedčenia likvidátora
  • súhlas pána [   ] sa vymenovaním likvidátorom z [   ] a kópie jeho osvedčení

I.

Spoločenskou zmluvou zo dňa [   ] sme založili obchodnú spoločnosť [   ], spol. s r.o. (ďalej len „spoločnosť“). Od [   ] je žalovaná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ] v časti [   ] vložka [   ].

Dôkaz:  spoločenská zmluva z [   ]

výpis z obchodného registra [   ], spol. s r.o.

II.

Spoločnosť hospodári od [   ] so stratou. Po dobu dlhšiu ako dva roky teda nedosahuje čistého zisku.

Dôkaz: účtovnej závierky za rok [   ], [   ] a [   ] (pozri zbierka listín Okresného súdu [   ])

výkaz ziskov a strát a súvaha k [   ]

III.

Podľa § 152 obch. zák. sa môžu spoločníci na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v spoločenskej zmluve.

V článku. 20 hore uvedenej spoločenskej zmluvy je zakotvené právo spoločníka domáhať sa podľa § 152 obch. zák. zrušenie spoločnosti súdom, ak spoločnosť po dobu dlhšiu ako dva roky nedosahuje čistého zisku.

Ako spoločník žalovanej spoločnosti využívam svoje uvedené právo a robím tento návrh. Ako likvidátora navrhujem pána [   ], ktorý k tomu má potrebnú kvalifikáciu.

Dôkaz: osvedčenie pána [   ]

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby súd vydal toto

uznesen​​ie:

Obchodná spoločnosť [   ], spol. s ro, IČO: [   ], so sídlom [   ], [   ], sa zrušuje s likvidáciou.

Likvidátorom spoločnosti menuje súd pána [   ], r. Č. [   ], Bytom [   ], [   ].

Žalovaná spoločnosť je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ]

Spoločníci sa môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti z dôvodov a za podmienok ustanovených v spoločenskej zmluve (§ 152 obch. Zák.).

Súdny poplatok je [   ], – EUR [   Položka 2 písm. c) zák. č. 549/1991 Zb. v znení zák. č. 255/2000 Zb.].

SÚHLAS S VYMENOVANÍM LIKVIDÁTORA

Ja dolupodpísaný [   ], r. č. [   ], Bytom [   ], [   ], súhlasím s tým, aby som bol menovaný za likvidátora obchodnej spoločnosti [   ], spol. s ro, IČO: [   ], so sídlom [   ], [   ].

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ]