Vzor návrhu o zrušení práva spoločného nájmu bytu po rozvode

NÁVRH NA ZRUŠENIE PRÁVA SPOLOČNÉHO NÁJMU BYTU PO ROZVODE MANŽELSTVA

(§ 705 ods. 1 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobkyňa: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom taktiež

Kolky za [ ] EUR

o zrušení práva spoločného nájmu bytu

Prílohy: – kópia rozhodnutia MeNV v [ ] z [ ]

– Kópia dohody o odovzdaní a prevzatí bytu z [ ]

I.

Manželstvo so žalovaným sme uzavreli dňa [ ] na Mestskom národnom výbore v [ ]. Z manželstva sa narodil dňa [ ] syn [ ]. Naše manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [ ].

Maloletý [ ] bol zverený do mojej výchovy.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

osobné doklady účastníkov

spis okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ]

II.

Rozhodnutím Mestského národného výboru v [ ] z [ ] nám bol pridelený byt, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, na 2. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ] a dňa [ ] sme uzavreli dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu. Vzniklo nám tak právo spoločného užívania teraz nájmu tohto bytu manželmi, lebo v tom čase sme spolu žili.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

rozhodnutie MeNV v [ ] z [ ]

dohoda o odovzdaní a prevzatí bytu z [ ]

III.

O užívaní bytu po rozvode sa nemôžeme dohodnúť. Je v záujme nášho maloletého syna, aby som byt naďalej užívala ja.

Dôkaz: výsluch účastníkov

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Právo účastníkov a spoločného nájmu bytu, pozostávajúceho z troch izieb, kuchyne a príslušenstva, na 2. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ] sa ruší a byt bude naďalej užívať žalobkyňa.

Žalovaný je povinný byt vypratať a vyprataný odovzdať žalobcovi do [ ] dní odo dňa, ku ktorému mu bude zaistený náhradný byt.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… ……………… Podpis

[ ]

Súdny poplatok je 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Bytové náhrady sú upravené § 712 obč. zák. a zákonom SNR č. 102/1992 Zb. v znení zákona č. 227/1997 Zb. zák. č. 126/1998 Zb.

Ak jeden z partnerov získa právo k nájmu družstevnému bytu pred uzavretím manželstva, zostáva po rozvode výlučným nájomcom len ten z partnerov, ktorý bol nájomcom už pred svadbou.

Ak vzniklo právo k nájmu družstevného bytu už za trvania manželstva, rozhodne súd na návrh jedného z partnerov o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.