Vzor návrhu na zrušenie práva spoločného nájmu bytu

NÁVRH NA ZRUŠENIE PRÁVA SPOLOČNÉHO NÁJMU BYTU

(§ 702 ods. 2 obč. Zák.)

okresnému súdu

v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ]

Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom taktiež

Kolky za [ ], – EUR

o zrušení práva spoločného nájmu bytu

Prílohy – kópia nájomnej zmluvy

I.

So žalovaným sme spoločnými nájomcami bytu, pozostávajúceho z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva, na druhom poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ].

Dôkaz: výsluch účastníkov

nájomná zmluva

II.

Od začiatku [ ] roka [ ] sa žalovaný vracia domov často neskoro v noci silno podnapitý, chová sa hlučne a vyvoláva hádky.

Svojím správaním teda žalovaný vytvára taký stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu a ktorý som nezavinil.

Dôkaz: Výsluch účastníkov

výsluch svedkyne [ ], bytom na našej adrese (užívateľka susedného bytu)

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Právo účastníkov spoločného nájmu bytu, pozostávajúceho z dvoch izieb, kuchyne a príslušenstva, na 2. poschodí domu č. p. [ ] v [ ] v [ ], sa zrušuje a byt bude naďalej užívať ako jediný nájomca žalobca.

Žalovaný je povinný byt vypratať a vyprataný odovzdať žalobcovi do [ ] dní odo dňa, ku ktorému mu bude zabezpečené náhradné ubytovanie.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do [ ] dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

…… … ………….. Podpis

[ ]

Súdny poplatok činí 33 EUR. [Položka 2 c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Bytové náhrady sú upravené § 712 obč. zák. a zákonom SNR č. 102/1992 Zb. v znení zákona ć. 227/1997 Zb. a zák. ć. 126/1998 Zb. Náhradné ubytovanie v danom prípade stačí vzhľadom na § 712 ods. 3 obč. zák.