Vzor návrhu prípravného výboru na registráciu združenia

NÁVRH PRÍPRAVNÉHO VÝBORU NA REGISTRÁCIU ZDRUŽENIA

(zák. č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov)

Ministerstvo vnútra SR

(presná adresa)

Navrhovatelia:

[        ], r.č .: [        ],

bytom [        ], obec [        ] [        ], r.č .: [        ]

bytom [        ], obec [        ] [        ], r.č .: [        ],

bytom [        ], obec [        ]

Návrh

prípravného výboru na registráciu združenia [        ] podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov

Prílohy: 2 × stanovy združenia z [        ]

2 × zmluva o založení združenia z [        ]

Dňa [        ] sme založili zmluvou o založení občianskeho združenia v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), združenia [        ], so sídlom [        ], [        ], PSČ: [        ], ktorého cieľom je vybudovať [        ] v [        ], a prijali stanovy tohto združenia. Podľa čl. II horeuvedené zmluvy sme zároveň aj jedinými členmi prípravného výboru združenia.

Splnomocnencom oprávneným konať v našom mene je pán

[        ], R.č .: [        ], bytom [        ], obec [        ].

K tomuto návrhu pripájame zmluvu o založení združenia z dňa [        ] a stanovy združenia z dňa [        ], oboje dvojmo.

Stanovy združenia v súlade so zákonom upravujú:

– Názov združenia (článok. II stanov)

– Sídlo združenia (článok. III stanov)

– Predmet (cieľ) činnosti združenia (článok. V stanov)

– Orgány združenia, štatutárny orgán združenia (článok. VI, VII, VIII stanov)

– Zásady hospodárenia združenia (článok. X stanov)

– Práva a povinnosti členov združenia (článok. IX stanov).

Organizačné jednotky združenia neboli zriadené.

Ako členovia prípravného výboru združenia v súlade s uzavretou zmluvou o založení združenia, stanovami združenia a na základe § 6 ods. 2 zákona navrhujeme, aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po vykonanom konaní o registrácii združenia vykonalo registráciu združenia [        ], so sídlom [        ], [        ], PSČ: [        ].

V [        ] dňa [        ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis

Združenie vzniká registráciou.

Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a môžu ho podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.

Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydlisko. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.

K návrhu sa pripájajú stanovy vo dvoch vyhotoveniach.

Občianske združenia sa považujú za spolky v zmysle nového občianskeho zákonníka, tzn. že sa „nepreregistrovávajú“, nie je dotknutá ich právna kontinuita, je zachovaná ich história a majú rovnaké identifikačné číslo (§ 3045 ods. 1 NOZ).

Spolok je založený prijatím stanov.

Občiansky zákonník ponúka dva základné spôsoby, a to

  1. zhodou zakladateľov na obsahu stanov
  2. uznesením ustanovujúcej schôdze.

V prvom prípade nie je nutné, aby sa zakladatelia schádzali, postačuje, že na stanovách budú uvedené ich identifikačné údaje (meno, adresa, dátum narodenia), dátum podpisu a podpis.

V praxi bude zrejme potrebný stanov vyhotoviť ešte jeden dokument, v ktorom bude dátum „schôdza“ či dohody, identifikácie osôb, ktoré sa rozhodli založiť spolok a body, na ktorých sa títo ľudia dohovorili.

Pre obidva spôsoby platí, v súlade s rímskoprávnou zásadou „tres faciunt collegium“, že spolok musí byť založený najmenej troma osobami.

K založeniu spolku na ustanovujúcej schôdzi sa zvyčajne pristupuje, ak sa na založení podieľa väčší počet osôb, popr. nie je dopredu známy konkrétny počet osôb, ktoré budú na založenie participovať.

Najprv je nutné dohodnúť sa na obsahu stanov. Povinnými náležitosťami sú:

Názov a sídlo spolku: Názov spolku musí obsahovať slová „spolok“ alebo „zapísaný spolok“, postačí aj skratka „z. s. „.

Účel spolku: Ak je ako hlavné poslanie spolku uvedená ochrana prírody a krajiny, získa spolok možnosť zúčastniť sa konania, v ktorých budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Určenie štatutárneho orgánu: Štatutárny orgán tvoria osoby oprávnenej konať v mene spolku. Stanovy určia, ak je štatutárny orgán kolektívny (výbor) alebo individuálne (predseda).

Ustanovujúcej schôdzi je potrebné zvolať najmenej 30 dní pred jej konaním, v pozvánke treba uviesť miesto, čas a program zasadnutia.

Z ustanovujúcej schôdze je potrebné do 30 dní vyhotoviť zápisnicu. Na osoby zapísané v listine prítomných sa hľadí, ako by podali riadnu prihlášku do spolku.

Kto hlasoval proti prijatiu stanov, môže od prihlášky odstúpiť. O tom musí byť urobený záznam v listine prítomných opatrený podpismi odstupujúceho a toho, kto záznam urobil.

Spolok podľa súčasného Občianskeho zákonníka vzniká zápisom do spolkového registra, ktorého úpravu nájdeme v zákone č. 304/2013 Zb. O verejných registroch právnických osôb (registrový zákon), a ktorý je vedený Okresným súdom (miestne príslušný krajský súd).

Vznik spolkov tak bol prevedený z gescie Ministerstva vnútra pod justícii. Návrh na zápis spolku do spolkového registra podávajú zakladatelia alebo osoba určená ustanovujúcou schôdzou.

Návrh na zápis musí byť podľa registrového zákona podávať bez zbytočného odkladu po založení spolku. Návrh možno podať len na formulári, ktorý uverejnilo Ministerstvo spravodlivosti na svojich internetových stránkach.