Vzor návrhu žalobcu na vstup vedľajších účastníkov do konania

NÁVRH ŽALOBCU NA VSTUP VEDĽAJŠÍCH ÚČASTNÍKOV DO KONANIA

Mestský súd v [   ] (presná adresa súdu)

doporučene

Ku spis. zn. [   ]

Žalobca: Ing. [   ], Podnikateľ,

bytom v [   ] [   ],

zastúpený: JUDr. [   ], Advokát,

so sídlom [   ], [   ]

Žalovaný: [   ], spol. s r.o., [   ], [   ]

žaloba o zdržanie sa nekalosúťažného konania

Návrh žalobcu na vstup vedľajších účastníkov do konania

S ohľadom na doterajší vývoj tohto sporu navrhujem, aby do konania na strane žalobcu vstúpili ako vedľajší účastníci páni [   ], bytom v [   ], [   ] a Ing. [   ], bytom v [   ], [   ].

Obaja menovaní podnikajú spolu so mnou na základe živnostenského oprávnenia v rámci neformálneho združenia, a rokovania žalovaného poškodzuje rovnako ako mňa.

Majú preto záujem na výsledku konania, najmä na tom, aby žalovanému bolo v ďalšom nekalosouťažnom rokovaní zabránené.

Obaja menovaní sa svojím vstupom do konania ako vedľajší účastníci na mojej strane súhlasí a zároveň zmocnili zastupovať môjho právneho zástupcu JUDr. [   ].

V prílohe prikladám ich súhlas so vstupom do konania aj plnej moci pre JUDr. [   ] A žiadam súd, aby prostredníctvom zvoleného právneho zástupcu informoval o všetkých úkonoch vedľajších účastníkov.

Príloha:

Súhlas vedľajších účastníkov

plnej moci pre JUDr. [   ]

V [   ] dňa [   ]

… …………………… Podpis

Ing. [   ]

Vedľajším účastníkom môže byť len ten, kto má spôsobilosť byť účastníkom konania podľa ust. § 19 Osp. Do konania vstúpi buď z vlastnej iniciatívy, alebo na výzvu niektorého účastníka prostredníctvom súdu.

Vedľajším účastníkom sa stáva okamihom, kedy súdu dôjde jeho oznámenie o vstupe do konania. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhoduje len na návrh (teda k námietke iného účastníka, ktorý sa vedľajšieho účastníctva nesúhlasí).

Vedľajším účastníkom môže byť tiež len ten, kto má právny záujem na výsledku konania.

V sporoch z nekalej súťaže, kde podľa ust. § 54 ods. 2 ObchZ platí zákaz kumulácie žalôb u zdržiavacích a odstraňovacích nárokov, sa právny záujem tých osôb, ktoré by inak mohli proti žalovanému podať samostatnej žaloby na zdržanie sa konania a odstránenie závadného stavu, predpokladá automaticky.