Vzor odporovacej žaloby o neúčinnosti kúpnej zmluvy

ODPOROVACIE ŽALOBY O NEÚČINNOSTI KÚPNEJ ZMLUVY

(§ 42a obč. Zák.)

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca: [ ], r.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

Žalovaný: [ ], r.č .: [ ], OP .: [ ], bydlisko [ ]

Kolky za 33 EUR

o neúčinnosť kúpnej zmluvy

I.

Rozsudkom Okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ], Ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [ ], bolo rozhodnuté, že sestra žalovaného [ ], rodená [ ], bydlisko [ ], je povinná mi zaplatiť ako náhradu škody finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur) plus [ ]% úroky z omeškania od dátumu [ ] do zaplatenia. Tiež je povinná uhradiť mi náklady rokovania sumou [ ] EUR, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Moja vymáhateľná pohľadávka voči žalovanej k dnešnému dňu činí celkom [ ] EUR (slovom [ ] Eur).
dôkaz:
– Spis Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ]

II.

[ ] Je pani v domácnosti a nemá žiadny príjem. Výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov preto neprichádza do úvahy. Menovaná vlastnila osobný automobil značky [ ], ŠPZ [ ] v hodnote približne [ ] EUR. Tento automobil však už predala dňa [ ] svojmu bratovi (žalovanému). Iný majetok nemá. Predajom automobilu mi [ ] znemožnila podať úspešný návrh na výkon rozhodnutia predajom hnuteľnej veci.
dôkaz: – Výsluch všetkých účastníkov

– Výsluch [ ] na vyššie uvedenej adrese

III.

Kúpna zmluva, ktorú previedla [ ] svoj ​​osobný automobil na žalovaného, skracuje uspokojenie mojej vymáhateľnej pohľadávky voči nej a bola uzavretá medzi menovanými dlžníkmi a osobou jej blízkou v posledných troch rokoch. Odporca býva so sestrou v jednom dome. Neprichádza preto do úvahy, že by nemohol spoznať a nepoznať jej úmysel ukrátiť veriteľa.

IV.

Vzhľadom na skutočnosti navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Kúpna zmluva zo dňa [ ], ktorú [ ] predala osobný automobil značky [ ], ŠPZ [ ] svojmu bratovi – žalovanému, je voči žalobcovi právne neplatná.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi náklady konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V [ ], dňa [ ]

podpis:

Súdny poplatok je 33 EUR. [Položka 2 písm. c) zák. č. 255/2000 Zb.]

Definícia blízkej osoby je uvedená v § 116 obč. zák. Ak by nešlo o blízku osobu, bolo by potrebné v žalobe skutkovo doložiť a v konaní preukázať, že žalovanému musel byť úmysel dlžníka ukrátiť veriteľa známy.

Ak ide o osobu blízku, jej uvedený úmysel sa predpokladá a ona musí prípadne preukazovať, že ho nemohla aj pri náležitej starostlivosti poznať.