Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pri predaji tovaru v obchode

(§ 623 obč. Zák.)

Adresa obchodu:

VEC:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 623 ods. 1 obč. zák.

Dňa [ ] som vO Vašom obchode [ ], adresa [ ] kúpila kožené hnedé dámske členkové topánky značky [ ] za sumu [ ] EUR. Topánky som nosila a bežne udržiavala, lebo som pri predaji nebola upozornená na nutnosť zachovávať pri užívaní a údržbe topánok nejaké osobitné pravidlá (§ 617 obč. Zák.).

Po troch mesiacoch sa začali postupne objavovať na pravej topánke svetlé škvrny, ktoré bránia tomu, aby topánky mohli byť užívané ako nezávadné. Z hľadiska ceny sa jedná o topánky luxusné.

Dňa [ ], ešte v záručnej dobe, som si uplatnila právo na odstránenie vady (viď potvrdenie z [ ]). Po mesiaci (túto lehotu stanovila Vaša pracovníčka) mi bolo oznámené, že svoju zodpovednosť za závady neuznávate, pretože vada bola spôsobená nesprávnou údržbou topánok.

Obe topánky som udržiavala rovnako ako iné topánky, pretože som nebola upozornená na špeciálne zaobchádzanie, a vada sa vyskytla len na jednej z nich.

V rozpore s ustanovením druhej vety § 622 obč. zák. ste chybu bez zbytočného odkladu neodstránili. Ide teda minimálne o subjektívny pohľad, že sa závada topánok nedá odstrániť tak, aby sa dali riadne užívať. Mám preto podľa § 623 ods. 1 obč. zák. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Týmto Vám oznamujem Vám, že od zmluvy o predaji vyššie zmienených topánok, ktorú som s Vami uzatvorila dňa [ ] m podľa § 623 ods. 1 obč. zák., odstupujem.

Týmto odstúpením sa predmetná kúpna zmluva ruší.

Topánky sa závadou máte k dispozícii, pretože Vám boli vrátené (pozri potvrdenie z [ ]), Podľa § 457 obč. zák. ste povinní vrátiť mi plnú kúpnu cenu, teda finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR.

Ak mi nebude suma [ ] EUR na moju nižšie uvedenú adresu do 10 dní vrátená, uplatním si nárok súdnou cestou. V takom prípade budem požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania a nákladov právneho zastúpenia.

V [ ], dňa [ ]

Meno a adresa
podpis