Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(§ 597 obč. Zák.)

Meno

Adresa

Vec:    Odstúpenie od kúpnej zmluvy o predaji bicykla

Dňa [ ] som s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu, podľa ktorej ste mi predal modrý bicykel značky [ ], rok výroby [ ],, č. [ ] za finančnú čiastku [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

Od tejto zmluvy odstupujem z nasledujúcich dôvodov:

Dňa [ ] som zistil, že rám uvedeného bicykla je poškodený – prasknutý. Táto porucha musela existovať už predtým, ako som od Vás koleso prevzal, aj napriek tomu ste ma na túto závadu neupozornil.

Táto vada vyšla najavo a robí tak zakúpenú vec neupotrebiteľnou.

Mám preto podľa § 597 ods. 1 obč. zák. právo od uvedenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

Informujte ma prosím, či, kedy a kde ste ochotný prevziať späť spomínaný bicykel s tým, že mi zároveň vrátite zaplatenú kúpnu cenu [ ] EUR.

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                            …………………………………….

podpis

Zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje písomnú formu.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 48 ods. 2 obč. Zák.) A jej účastníci sú povinní vrátiť si navzájom všetko, čo podľa nej dostali (§ 457 obč. Zák.).