Vzor odvolania z funkcie

odvolanie-z-funkcie

ODVOLANIE Z FUNKCIE

(§ 65 zák. Práce)

[ ], bytom [ ], [ ]

Vec: Odvolanie z funkcie

Dňom [ ] ste boli menovaný do funkcie riaditeľa ekonomického odboru, ktorú vykonávate doteraz.

Vzhľadom k závažným nedostatom v riadiacej činnosti Vás z tejto funkcie odvolávam.

Výkon funkcie sa končí dňom nasledujúcim po doručení tohto odvolania. Odvolaním z funkcie Váš pracovný pomer nekončí.

Žiadam vás, aby ste sa dostavil na rokovanie o Vašom ďalšom pracovnom zaradení.

V [ ] dňa [ ]

   ………………… podpis

Predseda predstavenstva a. s. [ ]

Odvolaním z funkcie sa pracovný pomer nekončí.

Zamestnávateľ so zamestnancom dohodne jeho ďalšie pracovné zaradenie u zamestnávateľa na inú prácu zodpovedajúcu jeho kvalifikácii, prípadne na inú pre neho vhodnú prácu.

Ak zamestnávateľ takúto prácu nemá, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa (§ 130 ZP) a súčasne je daný výpovedný dôvod podľa § 46 ods. 1 písm. c) ZP.

Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia inak ustanovenia o skončení pracovného pomeru dojednaného pracovnou zmluvou.