Vzor okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

(§ 238 zák. Práce)

meno [ ],
bytom [ ], [ ] Vec: Okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti

Podľa dohody o pracovnej činnosti zo dňa [ ] vykonávate prácu strážnika v rozsahu troch hodín denne v pracovných dňoch v čase od [   ] do [ ] hodín. Možnosť okamžitého zrušenia bola dohodnutá v tejto dohode tak, že je možné ich vykonať len z dôvodov, z ktorých môže byť pracovný pomer zrušený okamžite.

V dňoch [ ] až [ ] bola vykonaná Vaším nadriadeným [ ] kontrola a pri nej bolo zistené, že ste v dňoch [ ], [ ] a [ ] prácu strážnika bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov nekonal.

Keďže ste tým spôsobil vážne ohrozenie stráženého objektu a majetku akciovej spoločnosti, dnešným dňom s Vami okamžite ruším dohodu o pracovnej činnosti, lebo ste sa dopustil porušenia pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.

Okamžité zrušenie bolo Vám doručené dnešného dňa.

V [ ] dňa [ ]

……………………… Podpis

[ ] a.s.
so sídlom v [ ]

Okamžité zrušenie dohody o pracovnej činnosti môže byť dojednané len pre prípady, keď je podľa Zákonníka práce možné okamžite zrušiť pracovný pomer.

Najčastejšie je to v prípade zvlášť hrubého porušenia povinností zo strany zamestnanca alebo v prípade nevyplatenia odmeny zo strany zamestnávateľa.