Vzor okamžitého zrušenia pracovného pomeru

OKAMŽITÉ ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNÁVATEĽOM

(§ 53 Zákonník práce)

[ ], bytom [ ]

robotník-sklár

Vec:
Okamžité zrušenie pracovného pomeru

V našej spoločnosti pracujete na pracovnej pozícii [ ] na základe pracovnej zmluvy podpísanej [ ].

V dôsledku spáchania trestného činu krádeže, ktorého ste sa dopustil v súvislosti s plnením pracovných úloh v sklade sklárskej techniky, ste bol rozsudkom okresného súdu v [ ] z [ ] č.j. [ ] odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov nepodmienečne.

Z týchto dôvodov s Vami okamžite rušíme pracovný pomer podľa ustanovenia § 53 ods. 1 písm. a) ZP.

S príslušným odborovým orgánom sme okamžité zrušenie pracovného pomeru diskutovali dňa [ ].

Pracovný pomer sa končí dňom doručenia tohto opatrenia, dňom [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ………………

Dôvody na okamžité zrušenie pracovného pomeru zamestnávateľom vyplývajú z ustanovenia § 53 ods. 1 ZP.

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to napríklad vtedy, keď bol zamestnanec hrubo porušil pracovnú disciplínu, bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na nepodmienečný trest odňatia slobody na dobu najmenej šiestich mesiacov.