Invalidný dôchodok – najčastejšie diagnózy, podmienky

invalidny-dochodok

Invalidný dôchodok je dávka sociálneho zabezpečenia vyplácaná ľuďom, ktorí potrebujú podporu z dôvodu dlhodobej choroby alebo zdravotného postihnutia. Tento dôchodok je určený na pokrytie základných životných nákladov, ako aj ďalších výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Výška poberaného invalidného dôchodku sa môže líšiť v závislosti od okolností jednotlivca, ako je závažnosť postihnutia či rozsah potrieb podpory. Kto má nárok na invalidný dôchodok? A ako napísať vzor odvolania na zamietnutú žiadosť o invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Invalidné poistenie je súčasťou dôchodkového poistenia. Ak bol človek zamestnancom, odvádzal ho zaňho zamestnávateľ alebo si invalidné poistenie platil ako osoba samostatne zárobkovo činná alebo ho platil dobrovoľne, resp. ho v určitých prípadoch zaňho odvádzal štát.

Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, ako napríklad svalová dystrofia.

Invalidita znamená dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotí lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok.

Invalidný dôchodok – nárok

Ako zistiť, či má človek nárok na invalidný dôchodok?

Jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe (túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe lekárskych správ). Takýto človek musí mať odpracovaný dostatočný počet rokov. Dôležitý je teda zápočet rokov.

Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

 • do 20 rokov – menej ako 1 rok
 • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok
 • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky
 • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov
 • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov
 • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov
 • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov

Okrem dostatočného počtu odpracovaných rokov a dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, musí človek spĺňať ďalšie podmienky, aby mu bol priznaný nárok na invalidný dôchodok. Ktoré sú to?

Kedy môžem zobrať invalidný dôchodok?

Kedy teda môže osoba zobrať invalidný dôchodok?

 • Ak nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.
 • Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Zdravotný stav posúdi posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne bez osobnej účasti na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Lekár urči, kedy a či vôbec môže daná osoba zobrať invalidný dôchodok.

Existuje aj jednorázová dávka – 13. dôchodok pre invalidov, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Jeho výška sa vypočítava rovnakým spôsobom ako výška 13. dôchodku pre bežných dôchodcov. A takisto sa vypláca v mesiaci november.

Najčastejšie diagnózy na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má každý zamestnanec či živnostník, ktorému bola uznaná invalidita a odpracoval potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. K uznaniu invalidity najčastejšie dochádza z dôvodu choroby, úrazy sú naopak zriedkavejšie. Ktoré diagnózy sú najčastejšie na priznanie invalidného dôchodku?

Najčastejšou diagnózou na invalidný dôchodok sú všetky civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovocievne, metabolické ako diabetes, či choroby pohybového aparátu. Vo vyššej miere sa začínajú objavovať už aj psychické ochorenia.

Podľa údajov Komunálnej poisťovne však úrazy tvoria zhruba pätinu všetkých prípadov invalidity. Odchod ľudí do invalidného dôchodku majú najčastejšie na svedomí civilizačné choroby.

Pri priznaní nároku na invalidný dôchodok hrá dôležitú úlohu bodovanie v percentách. Každá diagnóza má iné % miery poklesu zárobkovej činnosti. Čím je choroba závažnejšia, tým má vyššie percento miery poklesu a z toho sa vypočíta nárok na plný alebo čiastočný invalidný dôchodok

To, že je niekto na invalidnom dôchodku, ešte neznamená, že si nemôže zarobiť, napríklad opatrovaním osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je schopný opatrovať, invalidný dôchodca môže poberať opatrovateľský príspevok zároveň s invalidným dôchodkom.

Invalidný dôchodok – tabuľky

Tabuľka diagnóz na invalidný dôchodok predstavuje 41 stranový dokumet. Jeho súčasťou sú tabuľky ochorení podľa druhu zdravotného poistenia orgánov a systémov s uvedenou mierou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v percentách.

Množstvo diagnóz má rozpätie v miere poklesu schopnosti pre zárobkovú činnosť. To, aká miera poklesu bude osobe priznaná záleží od posudkového lekára. Pre predstavu, či má človek nárok na invalidný dôchodok, stačí nahliadnuť do tejto tabuľky diagnóz.

Psychiatrické diagnózy a psychické poruchy na invalidný dôchodok

Najnovšie štatistiky hovoria, že depresia na Slovensku postihuje viac ako 300 000. Počet ľudí s psychickými poruchami a psychiatrickými diagnózami stále rastie a depresia sa stane čoskoro druhou najčastejšou príčinou invalidného dôchodku.

Podľa odhadov stoja duševné ochorenia až 4 % svetového HDP, teda viac ako rakovina, diabetes aj chronické dýchacie ochorenia dokopy. 

Nielen depresia, ale aj úzkostná porucha či vyhorenie sú psychické diagnózy, ktorých výskyt v dobe zrýchleného životného štýlu a tlaku na výkon narastá. Podľa stupňa závažnosti diagnózy je možné pri depresiách či iných psychiatrických a psychických poruchách uznanie invalidného dôchodku aj nad 40 %.

Pre zaujímavosť, aj neurologická porucha Tourettov syndróm je uznaná ako invalidný stav podľa zákona o sociálnom poistení.

Aj ľudia trpiaci psychickými poruchami majú nárok na invalidný dôchodok.

Stredne ťažká depresia a invalidný dôchodok

Počet ľudí trpiacich na depresiu narastá. Majú ľudia s diagnostikovanou stredne ťažkou depresiou nárok na invalidný dôchodok?

Duševné choroby vrátane stredne ťažkej depresie môžu byť podľa lekárov pri nepriaznivom priebehu choroby invalidizujúcimi ochoreniami s nárokom na invalidný dôchodok, čo potvrdzuje aj Sociálna poisťovňa.

V rámci životného poistenia preto mnoé poisťovne už pred rokmi rozšírili invaliditu o všetky psychické ochorenia, samozrejme, okrem tých, ktoré sú v príčinnej súvislosti s alkoholom, návykovými či psychoaktívnymi látkami. 

Depresia je ochorenie, ktoré musí byť v prvom rade rovnako, ako každé iné, diagnostikované odborným lekárom, v tomto prípade psychiatrom. K priznaniu invalidného dôchodku je ďalej potrebné rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Miera invalidity sa stanovuje v percentuálnom vyjadrení.

Artróza a invalidný dôchodok

Častou otázkou v téme invalidného dôchodku je, či majú ľudia s artrózou nárok na invalidný dôchodok.

Podkladom na určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sú pri diagnóze artrózy určujúce ortopedické odborné lekárke nálezy, s uvedením rozsahu pohybov v stupňoch vrátane splnenia röntgenologických kritérií poškodenia kĺbov, prípadne výsledku z vyšetrenia nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR).

Podľa rozsahu pohyblivosti v bedrových kĺboch v dôsledku artrózy a s ohľadom na druh vykonávaných pracovných činností potom určí posudkový lekár mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách a nárok na plný alebo čiastočný invalidný dôchodok.

Cervikobrachiálny syndróm – invalidný dôchodok

Bolesti chrbtice sú veľmi častým zdravotným problémom v našej spoločnosti. Ťažká manuálna práca alebo celodenné sedenie za počítačom prinášajú v dlhodobejšom horizonte problémy. Má človek s cervikobrachiálnym syndrómom nárok na invalidný dôchodok? 

Cervikobrachiálny syndróm je častou príčinou bolesti či tŕpnutia ruky, prstov a ramena. Ide o bolesť, ktorej zdrojom je krčná chrbtica.

V diagnózach na invalidný dôchodok sa cervikobrachiálny syndróm spája s 20% mierou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Podľa týcho tabuliek, teda človek s týmto syndrómom nemá nárok na invalidný dôchodok. Všetko však závisí na rozhodnutí posudkového lekára.

Výmena bedrového kĺbu a invalidný dôchodok

Ako je to s ľuďmi, ktorí podstúpili výmenu bedrového kĺbu a ich nárokom na invalidný dôchodok?

V prílohe zákona o sociálnom poistení sa uvádza, že výmena bedrového kĺbu predstavuje percentuálne rozpätie miery poklesu schopnosti pracovať od 35 % do 45 %, čo obvykle dáva nárok na invalidný dôchodok. 

U ľudí s výmenou bedrového kĺbu často dochádza k skráteniu operovanej končatiny, ochabnutiu svalstva končatiny a poruchám pohyblivosti, preto sa im obvykle prizná nárok na invalidný dôchodok.

Diagnóza G54.4 a invalidný dôchodok

Diagnóza G54.4 zahŕňa poruchy bedrových a krížových nervových koreňov nezatriedené inde. Majú ľudia s diagnózou G54.4 nárok na invalidný dôchodok?

Priznanie invalidného dôchodku pri diagnóze G54.4 závisí na rozsahu poškodenia. Vo väčšine prípadov však majú osoby s touto diagnózou nárok na poberanie invalidného dôchodku.

Počíta sa invalidný dôchodok do odpracovaných rokov?

Častou otázkou ohľadom invalidného dôchodku je, či sa počíta do odpracovaných rokov na dôchodok. V prvom rade, do odpracovaných rokov sa ráta obdobie povinného alebo dobrovoľného dôchodkového poistenia. To znamená všetky odpracované roky, kedy občan riadne odvádzal poistné Sociálnej poisťovni. 

Do poistného obdobia patrí aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou (do obdobia dôchodkového veku), či obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné. Možno teda povedať, že invalidný dôchodok sa počíta do odpracovaných rokov.

Invalidný dôchodok predstavuje typ dôchodku, ktorý nie je krátený pri žiadnej výške príjmu. Ak si teda človek nájde prácu alebo bude podnikať, na jeho invalidný dôchodok to vplyv nemá.

Na druhej strane práve zamestnaním popri invalidnom dôchodku si človek vytvára predpoklady na vznik dostatočne vysokého starobného dôchodku.

Zamestnanie popri poberaní invalidného dôchodku môže zabezpečiť dostatočne vysoký starobný dôchodok.

Ráta sa invalidný dôchodok do starobného dôchodku?

Ďalšou častou otázkou je, či sa invalidný dôchodok ráta do starobného dôchodku. Keďže sa poberanie invalidného dôchodku počíta do odpracovaných rokov, ráta sa aj do starobného dôchodku.

Keď človek poberajúci invalidný dôchodok dosiahne dôchodkový vek, môže požiadať o vyplatenie starobného dôchodku.

Ak invalidný dôchodca splní nárok na starobný dôchodok a požiada oň, bude dostávať výhodnejšiu penziu. Sociálna poisťovňa upozorňuje invalidných dôchodcov, že ak dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok

Takýto invalidný dôchodca bude potom dostávať ten dôchodok, ktorý bude preňho výhodnejší, teda ten vyšší. Nie je totiž možný súbeh invalidného a starobného dôchodku. 

Môžem poberať invalidný dôchodok a byť na PN?

Žiadosť o invalidný dôchodok sa zvyčajne podáva ku koncu 52-týždňového obdobia poberania nemocenského (dávka počas PN), pretože o invalidite hovoríme iba v prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá alebo má trvať dlhšie ako rok. Môže občan súčasne poberať invalidný dôchodok a byť na PN?

Zákon o sociálnom poistení explicitne nehovorí o tom, že by občania mali povinnosť ukončiť PN pred tým ako si podajú žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. Ustanovuje však, že občan môže poberať súčasne len jednu dávku – buď nemocenskú dávku (počas PN) alebo invalidný dôchodok a to v prípade, ak obe súvisia s jednou (rozhodujúcou) diagnózou.

Z uvedeného vyplýva, že človek nemôže poberať invalidný dôchodok a súčasne byť na PN. Pre zaujímavosť, vystavenie elektronických PN bude povinné pre všetkých lekárov vrátane ambulantných špecialistov a zubárov od 1. januára 2024.

Ako napísať odvolanie na invalidný dôchodok – vzor

Často sa stane, že invalidný dôchodok nie je niektorým ľuďom priznaný. So zhoršením diagnózy však existuje možnosť podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Ako napísať vzor odvolania na invalidný dôchodok?

Vzor odvolania proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne

Meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko žiadateľa

Odvolanie proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne č. XX

Rozhodnutím č. XX zo dňa XX bola Sociálnou poisťovňou zamietnutá moja žiadosť o invalidný dôchodok s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne XX zo dňa XX nie som invalidný, keďže moje ochorenie nespôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v miere aspoň 41 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Nakoľko nesúhlasím s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenou Sociálnou poisťovňou, podávam podľa § 214 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o sociálnom poistení“) proti predmetnému rozhodnutiu odvolanie, ktoré odôvodňujem nasledovným.

I.

Tu je potrebné uviesť, aké ochorenie bolo kedy žiadateľovi diagnostikované, a aké je závažné. Pokiaľ žiadateľ trpí aj ďalšími ochoreniami, ktoré neboli Sociálnou poisťovňou zohľadnené v posudku (teda nebola kvôli nim navýšená miera poklesu o max. 10 %), tiež ich uvedie.

Ďalej je potrebné sa vysporiadať s tým, ako posudkový lekár ochorenie zaradil podľa tabuľky v Prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Mohol ho napr. zaradiť pod bod a) a žiadateľ sa domnieva, že kvôli jeho závažnosti malo byť zaradené pod b) a pod. Dôležité je vždy argumentovať tým, čo je uvedené v lekárskych správach ošetrujúcich lekárov, ktoré je nutné priložiť k odvolaniu.

II.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam, aby Sociálna poisťovňa zrušila rozhodnutie č. XX a nahradila ho rozhodnutím, ktorým mi prizná invalidný dôchodok (alebo v ktorom stanoví mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na XX %).

V XX, dátum, podpis

Invalidný dôchodok v Rakúsku – skúsenosti

Invalidný dôchodok je forma finančnej pomoci pre osoby v Rakúsku, ktoré sa stali trvalo práceneschopnými v dôsledku úrazu alebo choroby. Aké sú podmienky a skúsenosti ľudí s poberaním invalidného dôchodku v Rakúsku?

Na získanie nároku na invalidný dôchodok v Rakúsku je potrebné, aby bola osoba poistená určité minimálne obdobie, t. j. minimálne 60 mesiacov za posledných 120 kalendárnych mesiacov. Nárok na invalidný dôchodok v Rakúsku teda majú aj Slováci, ktorí tam pracovali alebo majú v tejto krajine trvalý pobyt.

Invalidný dôchodok v Rakúsku môže na základe skúseností mnohých Rakúšanov poskytnúť rozhodujúcu finančnú pomoc pre tých, ktorí už nemôžu pracovať z dôvodu zdravotného postihnutia.