Vzor návrhu na čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov

oslobodenie od sudnych poplatkov

Existuje zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov a takisto oslobodenie na základe rozhodnutia súdu. Zákonné oslobodenie upravuje zákon o súdnych poplatkoch. Oslobodenie na základe rozhodnutia súdu je upravené v Civilnom sporovom poriadku. Kto a v akých prípadoch je oslobodený od súdnych poplatkov? Ako vyzerá vzor návrhu na čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov?

Oslobodenie od súdneho poplatku na základe návrhu prizná súd v prípade, ak to pomery účastníka odôvodňujú. Toto oslobodenie od poplatku môže súd kedykoľvek počas konania odňať, ak sa preukáže opak, teda že pomery účastníka neodôvodňujú oslobodenie od súdneho poplatku.

Oslobodenie od súdnych poplatkov: Koho sa to týka?

Oslobodenie od súdnych poplatkov sa týka Slovenskej republiky, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnych účelových fondov, Slovenského pozemkového fondu v prípade, ak vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne.

Od súdnych poplatkov sú oslobodené aj obce a vyššie územné celky, nadácie a charitatívne organizácie, navrhovateľ v konaní o určenie výživného, maloleté dieťa v konaní o určenie rodičovstva, cudzinec v konaní o udelenie azylu a množstvo ďalších fyzických osôb, organizácií a spoločností, ktoré upravuje Civilný sporový poriadok.

V akých prípadoch dochádza k oslobodeniu od súdnych poplatkov?

K oslobodeniu od súdnych poplatkov dochádza v konaniach, ako napríklad vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí, plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv, spôsobilosti na právne úkony, v opatrovníckych konaniach či starostlivosti o malé deti.

Pre kompletné poznatky všetkých prípadov, pri ktorých dochádza k oslobodeniu od týchto poplatkov, je potrebné si prečítať Civilný sporový poriadok.

Ako požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku?

O oslobodenie od súdneho poplatku sa musí požiadať súd. Súd môže účastníkovi vyhovieť celkovo, alebo iba čiastočne. Je potrebné súdu doručiť návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov a doložiť ho dokladmi, ktoré preukazujú dané pomery účastníka.

Tieto doklady sa preukazujú vyplneným tlačivom, ktoré sa dá získať na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti, a taktiež sa k tomu prikladá aj rozhodnutie o hmotnej núdzi.

Je dôležité si uvedomiť, že poplatky zaplatené pred samotným rozhodnutím o oslobodení už nie je možné vrátiť.

Vzor návrhu o čiastočné oslobodenie od poplatkov

Návrh na oslobodenie od poplatkov musí obsahovať informácie o sídle súdu, adresu žiadateľa a dôvod, prečo navrhovateľ žiada súd o oslobodenie od súdnych poplatkov.

NÁVRH NA ČIASTOČNÉ OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

Mestskému súdu v [   ] (presná adresa súdu)

doporučene

Ku spis. zn. [   ]

Žalobca: [   ], podnikateľ, bytom [   ], [   ]

Žalovaný: [   ] spol. s r.o., so sídlom [   ], [   ]

o zaplatení EUR [   ] – s príslušenstvom

Návrh na čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov

Vo vyššie uvedenej veci som dňa [   ] podal na Krajský obchodný súd v [   ] proti žalovanému žalobu o zaplatenie EUR [   ], – s príslušenstvom, ktorá predstavuje hodnotu stavebných prác, ktoré moja firma pre odporcu vykonala pri rekonštrukcii hotela [   ].

Potom, čo mi bola súdom stanovená splatnosť súdneho poplatku vo výške EUR [   ] -, dostal som včera výzvu súdu, aby som do 15 dní zaplatil tento súdny poplatok s upozornením, že inak bude konanie zastavené.

Vzhľadom k ťaživej situácii, v ktorej sa nachádzam, žiadam nazvaný súd, ktorý prevzal agendu Krajského obchodného súdu v [   ], aby mi v súlade s ust. § 138 ods. 1 Osp. priznal čiastočné oslobodenie od súdneho poplatku v tejto veci, a to v rozsahu 50 %.

Dôvody sú tieto: V súčasnej dobe som sa nie vlastnou vinou dostal do platobnej neschopnosti, a to v dôsledku toho, že ani moji odberatelia nepreplácajú moje faktúry včas.

Celkový objem neuhradených faktúr od odberateľov (žalovaného v to nepočítajúc) k dnešnému dňu dosiahol sumu EUR [   ], -, a táto suma ešte porastie.

V prvom polroku som v dôsledku tejto skutočnosti aj poklesu záujmu o stavebnú činnosť utrpel stratu vo výške EUR [   ], -. 

V súčasnosti nemôžem tieto straty kompenzovať ani zvýšenou podnikateľskou aktivitou, pretože jedna z mojich najväčších prevádzok bola takmer zničená silnou víchricou a zásahom blesku a do mojej hlavnej prevádzkarne v [   ] sa vlámal neznámy páchateľ a odcudzil počítače, faxy, kopírovacie stroje a vyššiu peňažnú hotovosť.

Hoci som poistený, bude obnovenie mojej činnosti predsa len nejakú dobu trvať. Rýchle vyriešenie uvedeného sporu, vedeného teraz na vašom súde, má pre mňa mimoriadny význam, pretože žalovaný mi dlhuje značnú sumu, ktorú práve teraz nevyhnutne potrebujem. 

Súdu je tiež známe, že žalovaný moju pohľadávku síce uznal čo do dôvodu i výšky, avšak cez rôzne sľuby nezaplatil, a mne preto nezostalo, než sa domáhať svojho nároku súdnou cestou.

Keďže, ako som už vyššie uviedol, je moja finančná situácia natoľko nepriaznivá, že celý súdny poplatok vo výške EUR [   ], – zaplatiť nemôžem, a v dôsledku toho by som bol zbavený možnosti domáhať sa svojho práva na súde, žiadam nazvaný súd o priznanie čiastočného oslobodenie od súdneho poplatku, a to v rozsahu 50 %.

Časť súdneho poplatku vo výške EUR [   ], – uhradím na účet súdu bezodkladne po tom, čo budem súdom vyzvaný.

V [   ] dňa [   ]

…………………… Podpis

[   ]

Zákon nevylučuje ani v obchodných veciach priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, či už čiastočné, alebo úplné. V tzv. relatívnych obchodoch – sporoch medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti – je však situácia iná ako v občianskoprávnych žalobách.

Pre podnikateľskú činnosť je charakteristická určitá miera rizika, ktoré môže viesť aj k stratám, alebo dokonca k zániku podnikateľského subjektu. Vo všeobecnej miere tieto riziká, imanentne spojené s podnikaním ako takým, nemožno mechanicky prenášať na účastníkov, alebo dokonca na štát.

Pomery účastníkov je potrebné skúmať zo širšieho pohľadu než len z jeho činnosti rýdzo podnikateľskej a je potrebné prihliadnuť k tomu, či situácia podnikateľa bola vyvolaná len podnikateľskými rizikami, alebo aj z iných dôvodov.

O návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí súd rozhodnúť vždy. Nemôže teda, kým o tomto návrhu nerozhodne, napr. zastaviť konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku. Proti uzneseniu, ktorým súd rozhodne o tomto návrhu, je prípustné odvolanie.

Ak účastník, u ktorého sú splnené predpoklady, aby bol súdom oslobodený od povinnosti platiť súdne poplatky, požiada súd, aby mu na ochranu jeho záujmov ustanovil zástupcu, môže súd, ak to vyžaduje ochrana záujmov účastníka, alebo ak ide o ustanovenie zástupcu pre riadenie s povinným zastúpením, ustanoviť takému účastníkovi zástupcu z radov advokátov.

Zákon o súdnych poplatkoch

Zákon o súdnych poplatkoch a jeho celé znenie je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tento zákon zahŕňa takisto aj poplatok za výpis z registra trestov.

V zákone o súdnych poplatkoch je možné sa dočítať medzi iným aj o oslobodení od poplatku, jeho sadzbe, splatnosti či vrátení poplatku.

Čo sú to súdne trovy?

Ide vlastne o súdny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť. Bez uhradenia súdnych trov nie je možné uskutočniť súdne konanie. Ak sa súdne trovy nezaplatia, samotné konanie sa nezačne alebo sa jednoducho preruší.

Súdne trovy sa platia napríklad podaním návrhu, odvolania, žaloby alebo vydaním rozhodnutia o dedičstve. Je možné ich zaplatiť v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom či prevodom na účet.

Ak sa navrhovateľ rozhodne podať návrh na súdne konanie elektronickou formou, niektoré súdne poplatky sa pri takomto podaní znižujú, v niektorých prípadoch až na 50 % zo stanovenej sadzby. Táto finančná úľava sa nevzťahuje na poplatky v exekučných konaniach a v konaniach, ktoré sa týkajú obchodného registra.

Ak sa navrhovateľ rozhodne zaplatiť súdne trovy v hotovosti, je možné tak urobiť v pokladni súdu alebo využiť na to platobný terminál. Výsledná suma pritom nesmie presahovať 300 €. Výnimka sa vzťahuje na tento poplatok vo veciach obchodného registra, ktorý je možné zaplatiť v hotovosti aj napriek tomu, že presahuje stanovených 300 €.

Súdne trovy a ich výšku určuje zákon o súdnych poplatkoch. Môže sa uvádzať v percentách zo základu poplatku, alebo fixnou sumou.

Kto platí súdne trovy?

Súdne trovy platí účastník súdneho konania ešte pred jeho začatím alebo po jeho skončení. Pokrývajú náklady, ktoré má súd so súdnym konaním. Účastník súdneho konania môže byť navrhovateľ, žalobca, jednoducho človek, ktorý platí súdne trovy spolu pri podaní návrhu alebo aj na základe výzvy súdu.

Ak ide o trestné konanie, ten, kto platí súdne trovy, je odsúdený.