Otcovská dovolenka – žiadosť, výška, dĺžka

Právo na otcovskú dovolenku poskytuje otcovi dva týždne dovolenky, ktoré si môže uplatniť v priebehu najviac šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Toto obdobie šiestich týždňov môže byť rozšírené o čas, počas ktorého bolo dieťa hospitalizované z dôvodov týkajúcich sa zdravia dieťaťa alebo matky.

Inak povedané, úprava zákona zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, umožňuje otcovi stráviť prvé dva týždne s dieťaťom, teda tráviť s ním čas krátko po jeho narodení. Avšak musí sa tak stať najneskôr do šiestich týždňov od pôrodu.

Otcovská dovolenka 2023

Otcovská dovolenka 2023 predstavuje jedinečný benefit zo sociálneho poistenia, prostredníctvom ktorého si otcovia, ktorým bolo priznané otcovstvo, vyčleňujú časový úsek z materskej dávky.

V rámci súladu s ustanovením § 49 odseku 1 písm. a) a odseku 3 písm. d) schváleného znenia Zákona o sociálnom poistení (ZoSP) má otec po narodení dieťaťa právo na užívanie 14 za sebou nasledujúcich kalendárnych dní, najneskôr však do šiestich týždňov od okamihu príchodu bábätka na svet.

Toto časové rozpätie je potom rozšírené o dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté pod dohľad zdravotníckeho zariadenia, z dôvodov spojených so zdravým dieťaťa alebo matky. Toto predĺžené obdobie zahrnuje kalendárne dni, ktoré nasledujú po dni prijatia, pokiaľ sa daný deň stretne s tým šesťtýždňovým intervalom od narodenia dieťaťa.

Suma otcovskej dávky je hradená zo Sociálnej poisťovne a je špecificky zaslaná otcom, ktorí aktívne prejavujú záujem o starostlivosť o svoje potomstvo a zároveň splňujú kritériá stanovené zákonmi pre prideľovanie tejto dávky.

Otcovská dávka môže byť poberaná počas obdobia, ktoré nepresiahne 14 kalendárnych dní a to najneskôr do šiestich týždňov od chvíle, keď dieťa zahliadlo svetlo sveta.

Hlavným cieľom zavedenia tohto príspevku je posilniť osobnú angažovanosť otcov v starostlivosti o novonarodené bábätko po pôrode a zároveň posilniť väzbu medzi dieťaťom, matkou a otcom počas tohto zárodkového obdobia po narodení dieťaťa. Otcovská dovolenka 14 dní má význam pri náročnej starostlivosti o novorodenca.

Nárok na otcovskú dovolenku 2023 má otec dieťaťa ak je zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na otcovské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Otcovská dovolenka 2023 predstavuje jedinečný benefit zo sociálneho poistenia, prostredníctvom ktorého si otcovia vyčleňujú časový úsek z materskej dávky.

Otcovská dovolenka 14 dní – podmienky čerpania

Nárok na otcovskú dovolenku sa zhodnocuje na základe situácie v deň, kedy vzniká oprávnenosť na jeho priznanie. Tento okamih je deň, v ktorom sa otec rozhodne požiadať o otcovský príspevok v rámci šesťtýždňového obdobia od narodenia dieťaťa.

Do tohto intervalu sa zahŕňajú aj dni, kedy dieťa bola prevzaté do dohľadu odborníkov v zdravotníckom zariadení, z dôvodu súvisiacich so zdravím dieťaťa alebo matky, ak tento deň spadá do šesťtýždňového rozpätia od dátumu pôrodu.

K tomuto dátumu je nutné spĺňať nasledujúce podmienky:

 • poskytuje starostlivosť dieťaťu
 • je nemocensky poistený alebo mu vypršala ochranná lehota po skončení poistenia
 • máte najmenej 270 dní poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, kedy sa žiada o priznanie otcovského príspevku
 • nepreveruje sa, či matka dieťaťa zároveň poberá materský alebo rodičovský príspevok

Započítavajú sa aj tieto obdobia:

 • akékoľvek predchádzajúce obdobia ukončeného nemocenského poistenia
 • obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu rodičovskej dovolenky
 • prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO kvôli nároku na rodičovský príspevok
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, ak nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu absencie príjmu; s výnimkou prípadov, kedy mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)
 • pre zamestnanca – ak nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý by sa mohol považovať za vymeriavací základ počas obdobia čerpania otcovského (dôležitý je časový rámec príjmu a charakter práce)
 • pre zamestnanca – prepoistenie na nemocenské poistenie SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby, pokiaľ bolo poistenie platene včas a v požadovanej výške (viď Podmienky platby poistného na nemocenské poistenie); u zamestnanca táto podmienka nie je monitorovaná

Ak nárok na otcovskú dovolenku vyplýva z viacerých nemocenských poistení, je nutné splniť uvedené podmienky pre každé z nich.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa je platená zo Sociálnej poisťovne

Ak sa rozhodne otec využiť právny predpis a zotrvať po boku matky a novorodenca po dobu 14 dní, v tomto úseku mu prináleží tzv. otcovská dávka. Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa je príspevok poskytovaný z rámca sociálneho poistenia a Sociálna poisťovňa ho vypláca otcovi dieťaťa, s predpokladom, že tento otec je oprávnený čerpať tento príspevok.

Keď otcovia využijú otcovskú dovolenku po narodení dieťaťa, nečerpajú si zároveň dodatočných 14 dní voľna. Je to z dôvodu, že využitím tejto otcovskej dovolenky si zredukujú 2 týždne prípadného využívania materskej dovolenky.

V skratke, ak teda otcovia uplatnia túto alternatívu, bežná doba vyplácania „materskej“, ktorá trvá 28 týždňov, sa im rozdelí na dve časti. Prvé maximálne 2 týždne, ktoré spadajú do šesť týždňového okna po narodení dieťaťa (tzv. „otcovské“) a nasledujúcich 26 týždňov, ktoré sú venované starostlivosti o dieťa až do jeho troch rokov veku.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa teda nie je dovolenka navyše, aspoň pokiaľ je v pláne, že pôjde otec na „materskú“ dovolenku s neskoršom období.

Ak sa otec rozhodne využiť otcovskú dovolenku trvajúcu 14 dní vyplýva mu právo na tzv. „otcovský“ príspevok. Taktiež, počas tohto časového rámca má matka nárok na materský alebo rodičovský príspevok. Čo to znamená v praxi? Počas14 dní si sociálnu dávku vyberá nielen otec, ale aj matka novorodenca.

Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa je príspevok poskytovaný z rámca sociálneho poistenia a Sociálna poisťovňa ho vypláca otcovi dieťaťa, s predpokladom, že tento otec je oprávnený čerpať tento príspevok.

Žiadosť o otcovskú dovolenku

Ak je záujem o otcovskú dovolenku, treba vyplniť žiadosť. O otcovský príspevok môže otec dieťaťa požiadať vyplnením Žiadosti iného poistenca o materské, ktorá je od 1. novembra 2022 dostupná na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Formulár žiadosti o otcovskú dovolenku je tiež k dispozícii na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Pri požiadavke na otcovský príspevok vyplní otec dieťaťa sekciu A tohto formuláru, kde je nevyhnutné uviesť dátum, od ktorého si nárok na otcovský príspevok uplatňuje a plánuje jeho výplatu. Následne doplnený a, ak je to prípad otcov, aj zamestnávateľom overený (v prípade zamestnaných otcov) a podpísaný formulár doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Môže nastať aj prípad, že otec dieťaťa požaduje predĺženie 6-týždňového obdobia o dni, počas ktorého bolo dieťa prijaté do zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov. Týka sa to hospitalizácie mimo bežnej popôrodnej starostlivosti.

Ak deň prijatia spadá do intervalu 6 týždňov od dátumu pôrodu (čo znamená, že otcovský príspevok by sa mal vyplácať aj po skončení 6-týždňového obdobia po pôrode), k žiadosti treba pripojiť osvedčenie o období hospitalizácie dieťaťa alebo matky s dieťaťom (napríklad lekársky posudok alebo lekárske potvrdenie).

Možnosť podať žiadosť o otcovský príspevok vstúpi do platnosti od dátumu účinnosti noviel, ktoré sa stávajú účinnými od 1. novembra 2022.

Výška príspevku pri otcovskej dovolenke

Výška otcovskej dovolenky dosahuje výšku podľa ustanovenia § 53 ZoSP na 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo 75 % z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu . Výška otcovskej dovolenky sa môže meniť každý rok.

Paralelne s dávkou materskou platí, že spočítaný denný vymeriavací základ nesmie prekročiť 75 % legislatívneho maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo konkrétne znamená:

 • v roku 2022 sa nesmie vyšplhať nad 75 % z 74,4987 eura, čo je rovnako ako 55,8741 eura
 • v roku 2023 nesmie prevýšiť 75 % z 79,6274 eura, teda rovnako ako 59,7206 eura

To znamená, že v roku 2022 mohol otec dieťaťa dostať ako otcovský príspevok počas 14 dní otcovskej dovolenky sumu maximálne 782,30 eura, a v roku 2023 je to suma maximálne 836,10 eura. Keď sa čerpá otcovská dovolenka, Sociálna poisťovňa vypláca dávky, ak má na nich otec nárok.

Otcovia môžu mať nárok aj na jednorazový príspevok na dieťa.