Vzor žiadosti o poskytnutie rodičovskej dovolenky

ziadost-o-poskytnutie-rodicovskej-dovolenky

Materská či rodičovská dovolenka je obdobie pracovného voľna, ktoré sa poskytuje rodičovi pred narodením dieťaťa a po ňom. V závislosti od situácie zamestnanca môže rodičovská dovolenka trvať niekoľko týždňov až rok alebo viac. Ako vyzerá vzor žiadosti o poskytnutie rodičovskej dovolenky?

Pri podávaní žiadosti o materskú dovolenku je potrebné uviesť informácie o dátumoch dovolenky, dĺžke dovolenky a všetky ďalšie dôležité informácie. Je dôležité poznať politiku spoločnosti v oblasti materskej dovolenky a dodržiavať ju.

Materská dovolenka

Pre pracujúce matky je materská dovolenka nevyhnutnou výhodou, ktorá im zabezpečí, že sa budú môcť riadne starať o svoje novorodené deti a zároveň pokračovať v kariére. V dnešnej dobre sú deti luxusom pre rodičov, ale nevyhnutnosťou pre spoločnosť.

Význam materskej dovolenky pre pracujúce matky nemožno preceňovať. Výskumy, ktoré napríklad uskutočňuje Slovenský národný panel, neustále dokazujú, že ak nové matky nemajú prístup k materskej dovolenke, častejšie trpia popôrodnou depresiou a inými problémami s duševným zdravím. Okrem toho nedostatok materskej dovolenky vystavuje nové matky riziku straty zamestnania a môže byť hlavným zdrojom finančnej záťaže.

Hodnota materskej dovolenky presahuje aj rámec jednotlivých matiek. Štúdie zistili, že spoločnosti s veľkorysou politikou rodičovskej dovolenky majú tendenciu mať vyššiu morálku zamestnancov a lepšiu mieru ich udržania. To je dôležité najmä v odvetviach, v ktorých sú vysokokvalifikovaní a skúsení zamestnanci veľmi žiadaní a môžu byť ťažko nahraditeľní.

V neposlednom rade môže byť materská dovolenka významným faktorom, ktorý pomáha odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Nedostatok platenej dovolenky neúmerne ovplyvňuje ženy, ktoré si častejšie ako muži berú voľno na starostlivosť o novorodenca. To môže viesť k tomu, že ženy zaostávajú vo svojej kariére, čo má za následok nižšie platy a menšie možnosti kariérneho postupu.

Materská dovolenka je pre pracujúce matky životne dôležitou výhodou a mala by byť pre zamestnávateľov prioritou. Pomáha nielen zabezpečiť, aby sa nové matky mohli starať o svoje deti bez obáv z finančných dôsledkov, ale je prínosom aj pre zamestnávateľov, pretože zvyšuje morálku a mieru udržania zamestnancov.

Nárok na materskú dovolenku

Rodičovská dovolenka je osobitný druh dovolenky, ktorá sa poskytuje rodičom, ktorí čakajú dieťa alebo sa im nedávno narodilo. Táto dovolenka je dostupná pre matky aj otcov a jej cieľom je poskytnúť finančnú a emocionálnu podporu v počiatočných fázach výchovy dieťaťa.

Rodičia majú nárok až na 24 mesiacov platenej materskej dovolenky. Túto dovolenku je možné čerpať kedykoľvek do troch rokov po narodení dieťaťa a môže si ju vybrať ktorýkoľvek z rodičov alebo si ju môžu rozdeliť. Počas materskej dovolenky majú rodičia nárok na plný plat, ako aj na ďalšie výhody, ako je zdravotné poistenie a starostlivosť o dieťa.

Okrem platenej dovolenky majú rodičia nárok aj na celý rad ďalších výhod, ako je predĺžená zdravotná dovolenka, príspevky na bývanie a dodatočné daňové úľavy. Tieto výhody majú rodičom uľahčiť starostlivosť o deti a zabezpečiť bezpečné domáce prostredie.

Na to, aby mali rodičia nárok na rodičovskú dovolenku, musia spĺňať určité kritériá. Obaja rodičia musia byť občanmi Slovenska a musia byť zamestnaní na Slovensku najmenej 12 mesiacov pred narodením dieťaťa. Matka musí byť zamestnaná najmenej 6 mesiacov pred narodením dieťaťa, zatiaľ čo otec musí byť zamestnaný najmenej 3 mesiace.

Rodičovská dovolenka je dôležitou súčasťou záväzku krajiny poskytovať rodičom finančnú a emocionálnu pomoc. Tým, že krajina poskytuje rodičom bezpečné a podporné prostredie na výchovu detí, pomáha vytvárať lepšie výsledky pre deti aj rodičov.

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky – vzor

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky by sa mala podať zamestnávateľovi čo najskôr. Väčšina zamestnávateľov vyžaduje, aby bola žiadosť podaná aspoň 8 týždňov pred začiatkom dovolenky. To im poskytne dostatok času na prípravu opatrení a na plánovanie pracovného zaťaženia ostatných zamestnancov.

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky môže vyzerať napríklad takto:

(§ 158 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

V súvislosti s narodením mojej dcéry [ ] dňa [ ] som nastúpila materskú dovolenku v dĺžke [ ] týždňov. Táto materská dovolenka končí dňom [ ], preto žiadam o poskytnutie rodičovskej dovolenky až do veku troch rokov mojej dcéry.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis
meno [ ]

bytom [ ]

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Oprávnená osoba je:

  • rodič dieťaťa
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti

Výška rodičovského príspevku v roku 2023 je:

  1. 301 € mesačne
  2. 412,60 € mesačne (ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte)

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %

Na získanie príspevku musia rodičia predložiť úplnú žiadosť vrátane kópie občianskeho preukazu, dokladu o príjme a údajov o svojich deťoch. Žiadosť musí schváliť príslušný sociálny úrad a príspevok sa vypláca priamo na bankový účet rodiča.

Okrem rodičovského príspevku sú rodinám k dispozícii aj iné formy finančnej podpory. Patrí medzi ne podpora starostlivosti o deti, školské stravovanie a bezplatná zdravotná starostlivosť pre deti. Rodičia, ktorí sa vrátia do zamestnania pred dovŕšením 3 rokov dieťaťa a umiestnia dieťa do jaslí či súkromnej škôlky, prípadne sa o neho stará opatrovateľka alebo starí rodičia, majú nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa.

Celkovo možno povedať, že rodičovský príspevok na Slovensku poskytuje rodinám finančnú podporu a bráni vzniku potreby pôžičky na materskej. Je to dôležitá dávka, ktorá umožňuje rodičom zabezpečiť svoje deti a zabezpečiť im čo najlepší štart do života.

Výpočet materskej dávky

Materská sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pri zamestnancoch je to hrubá mzda, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ.

Kalkulačka materskej prevádza aj výpočet výšky materskej dávky, na ktorú majú nárok živnostníci. Musia však do nej zadať svoj vymeriavací základ, z ktorého platia odvody. Percentuálna výška materskej je 75 % DVZ od prvého dňa. Sumy materskej sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Výška materskej dávky má aj svoju maximálnu hranicu. Určuje ju maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru daného roka. Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška za deň. Po výpočte tak vzniknú aj maximálna možná materská dávka za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za mesiac, ktorý má 31 dní.

Otec na materskej

Otcovia sa čoraz viac zapájajú do rodičovstva a využívajú veľkorysú politiku materskej dovolenky. Prijatím nového zákona sa materská dovolenka pre otcov predĺžila z 10 na 14 týždňov a zvýšila sa aj suma vyplácaná počas dovolenky. Tento zákon sa považuje za významný krok vpred v oblasti rodovej rovnosti na pracovisku, pretože umožňuje otcom rovnocenne sa podieľať na starostlivosti o novorodenca.

Rozhodnutie slovenskej vlády predĺžiť materskú dovolenku pre otcov je dôležitou súčasťou snahy krajiny podporovať pracujúce rodiny a presadzovať rodovú rovnosť. Je to tiež rozhodujúci krok k odstráneniu rodových mzdových rozdielov, pretože umožňuje otcom vziať si voľno z práce, aby sa mohli starať o svoje deti a prispieť k finančnej stabilite svojej rodiny.

Cieľom predĺženej materskej dovolenky pre otcov je poskytnúť obom rodičom rovnakú príležitosť starať sa o novorodenca. Tým, že tento zákon umožňuje otcom vziať si dlhšie pracovné voľno na starostlivosť o deti, pomáha znížiť ekonomické zaťaženie matiek, ktoré si potom môžu vziať voľno a vrátiť sa do práce.

Materská dovolenka pre otcov tiež poskytuje rodinám dôležitú príležitosť na vytvorenie väzieb a vzťahov s ich novými deťmi. Počas tohto obdobia môžu byť otcovia na materskej prítomní pri dôležitých míľnikoch, ako sú prvé krôčiky a slová dieťaťa. Taktiež môžu poskytovať útechu a podporu v ťažkých chvíľach, ktoré môžu nastať v prvých týždňoch rodičovstva.

Celkovo je predĺžená dovolenka pre otcov na materskej znakom toho, že krajina robí pokrok v poskytovaní rovnakých príležitostí pre oboch rodičov. Pri starostlivosti o deti pomáha odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Predĺžená materská dovolenka pre otcov už mala pozitívny vplyv na rodiny na Slovensku a očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať.