Vzor oznámenia o odstúpení od dohody

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

(§ 177 zák. Práce)

Meno a adresa firmy [ ]

Vec:
OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD DOHODY O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

Od [ ] som nastúpila do Vašej spoločnosti na predajňu sklárskych výrobkov v [ ] na pracovnej pozícii pokladničná.

Dňa [ ] a opakovane dňa [ ] som zástupkyni vedúcej predajne [ ] a neskôr vedúceho predajne [ ] písomne ​​upozornila na chyby v technickom stave pokladničné kasy,, ktoré viedli k nepresným súčtom jednotlivých položiek pri nákupe zákazníkov.

Keďže ani po uplynutí ďalšieho mesiaca od posledného upozornenia závada na pokladničnej kase nebola odstránená, odstupujem od dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti uzavretej dňa [ ].

V [ ], dňa [ ]

                                                                                                                Podpis …………

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zanikne dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

Zamestnanec môže odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami .