Vzor oznámenia o skrátení dovolenky

OZNÁMENIE O SKRÁTENÍ DOVOLENKY

(§ 11 nar. Vl. Č. 108/1994 Zb.)

meno [ ],
bytom [ ],

Vec: Oznámenie o krátení dovolenky

Za rok [ ] ste vyčerpal celkom [ ] pracovných dní riadnej dovolenky, teda v plnom rozsahu, v akom Vám vznikol nárok za uvedené obdobie.

V dňoch [ ] a [ ] ste neospravedlnene zameškal pracovnej smeny. Za každú takto zameškanú smenu Vám krátime dovolenku o [ ], spolu o [ ].

Keďže ste stratil nárok na [ ] dni dovolenky, žiadame Vás o vrátenie náhrady mzdy za dovolenku v sume [] EUR. Dlžnú čiastku zaplaťte najneskôr do [ ].

V [ ] dňa [ ]

… …………… Podpis

[ ] a.s.
so sídlom v [ ]