Vzor oznámenia o zastavení mesačného dôchodku

OZNÁMENIE O ZASTAVENÍ MESAČNÉHO DÔCHODKU

(§ 202 zák. Práce)

[ ], robotník,
bytom [ ], [ ] Vec: Oznámenie o zastavení výplaty mesačného dôchodku poskytovaného zamestnávateľom

V dôsledku pracovného úrazu, ktorý ste utrpel dňa [ ], sme Vám poskytovali náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti formou mesačného dôchodku vo výške [ ], – EUR od [ ].

Keďže ste dňa [ ] dosiahol vek [ ] rokov, prislúcha Vám táto náhrada najdlhšie do konca [ ]. Počnúc [ ] preto ďalšie poskytovanie náhrady zastavujeme.

V [ ] dňa [ ]

… …………… Podpis

[ ] a.s.
so sídlom v [ ]