Vzor oznámenia zamestnanca

OZNÁMENIE ZAMESTNANCA, ŽE NEMÁ VYTVORENÉ POTREBNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

(§ 171 Zákonník práce)

[ ], r.č. [ ], bytom, [ ] Vedúci predajne

Vec:
OZNÁMENIE, ŽE NEMÁTE VYTVORENÉ POTREBNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

Dňa [ ] som uzavrela spoločne s ďalšími kolegom dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti.

Asi od dátumu [ ] dochádza na pokladni, kde pracujem, k technickým nedostatkom, ktoré ovplyvňujú presnosť výpočtov hodnoty nákupov zákazníkov. Na túto poruchu som upozornila zástupkyňu vedúcej predajne [ ] dňa [ ]. Napriek tomu nebola táto závada do dnešného dňa na pokladni opravená.

Opätovne Vám Oznamujem, že má pokladničná kasa túto závadu a dúfam, že zaistíte včasnú nápravu.

V prípade zistenia schodku by som bola nútená brániť sa s poukazom na to, že škoda bola spôsobená úplne alebo čiastočne zamestnávateľom.

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………………….

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa vzniká len za škodu, ktorá vznikla pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou.

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť pre zamestnancov také podmienky, aby k žiadnym stratám neprichádzalo.