Vzor oznámenia zamestnávateľa o výške náhrady škody

OZNÁMENIE ZAMESTNÁVATEĽA O VÝŠKE NÁHRADY ŠKODY

(§ 185 Zákonník práce)

[ ] bytom [ ] Robotník

Vec:
Oznámenie o výške požadovanej náhrady škody

U našej spoločnosti [ ] pracujete na pracovnej pozícii Sklársky robotník.

V smene dňa [ ] ste svojou neopatrnosťou a nepozornosťou vyrobil celkom 5 chybných výrobkov – váz, ktoré boli predané ako partiové výrobky za podstatne nižšiu cenu, pretože závady na tomto výrobku nešlo odstrániť.

Celková škoda bola vyčíslená na vynaloženom materiálu a mzdách sumou vo výške [ ] EUR (slovom [] Eur), o čom Vám predkladáme písomné vyčíslenie.

Keďže ku škode došlo Vašej ospravedlniteľnou chybou, keď inak ste vo svojej práci svedomitý, požadujeme náhradu škody vo výške [ ] EUR.

Ide o najmenšiu sumu, akú môžeme po Vás požadovať vzhľadom na Váš priemerný zárobok [ ] EUR.

Žiadame Vás o vyjadrenie, či uhradíte uvedenú čiastku do stanoveného termínu [ ], prípadne o oznámení, či máte proti nášej požiadavke nejaké námietky.

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………………

Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju spravidla najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.