Vzor podlicenčnej zmluvy

PODLICENČNÁ ZMLUVA

(§ 48 áut. Zák.)

Nakladateľstvo [ ], v.o.s., [ ], [ ]

(ďalej len poskytovateľ)

a

[ ], a​​. s., [ ], [ ]

(ďalej len nadobúdateľ)

uzatvárajú túto

podlicenčnú zmluvu o použití diela v elektronickej podobe:

1. Poskytovateľ má, na základe licenčnej zmluvy nakladateľské, uzatvorenej dňa [ ] s autorom [ ], výhradnú licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie diela Vzory zmlúv a podaní.

2. Táto licencia je udelená na dobu piatich rokov a na rozmnožovanie a rozširovanie diela v tlačovej a elektronickej podobe.

3. Poskytovateľ na základe uvedených skutočností poskytuje nadobúdateľovi oprávnenie (podlicenciu) rozmnožovať a rozširovať dielo uvedené v bode 1 v elektronickej podobe.

4. Nadobúdateľ má právo dielo rozmnožiť minimálne v 1000 a maximálne v 10 000 exemplároch.

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu vo výške [ ], – EUR do 30 dní od podpisu tejto zmluvy a ďalej 3% z ceny každého predaného exempláre elektronickej rozmnoženiny.

6. Nadobúdateľ nesmie upraviť či inak obsahovo meniť dielo, jeho názov alebo označenie autora.

7. Ak nie je uvedené inak, platia ustanovenia autorského, príp. obchodného zákona.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy zmluvných strán

Ak je tak dojednané v zmluve, môže nadobúdateľ oprávnene tvoriace súčasť licencie úplne alebo sčasti poskytnúť tretej osobe (sublicencii).

Nadobúdateľ môže licenciu postúpiť len s písomným súhlasom autora, o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný autora informovať bez zbytočného odkladu.

K predaju podniku, ktorého súčasťou je aj licencia, či také časti podniku, ktorá tvorí jeho samostatnú organizačnú zložku, sa súhlas autora nevyžaduje, ak nie je dohodnuté inak. Pre podlicenčnú zmluvu sú podobné podmienky ako pre zmluvu licenčnú.