Vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra

PODNET NA POVOLENIE VKLADU DO KATASTRA NA ZÁKLADE ZMLUVY O ZALOŽENÍ VECNÉHO BREMENA

(§ 4 zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam)

Adresa Katastrálneho úradu v [ ]

Vec: Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra
Predkladám zmluvy (5 kópií) o založenie vecného bremena, ktoré boli uzatvorené dňa [ ] medzi

Vlastníkom nehnuteľnosti: [ ], r. č. [ ], Bydlisko [ ],
a
oprávnenými z vecného bremena: manželmi [ ], r. č. [ ], bydliskom [] a [ ], r. č. [ ], bydliskom [ ],

o založení vecného bremena bývania a užívania nehnuteľností
(zapísané na LV č. [ ] pre KÚ [ ])

Zároveň predkladám úradne overenú a štátnym notárstvom registrovanú darovaciu zmluvu (kópiu) z [ ], podľa ktorej vlastník nehnuteľnosti nemal právo nakladať s predmetom zmluvy.

Z tohto dôvodu navrhujem začať rokovania o povolení vkladu do katastra a aby Váš katastrálny úrad v tomto jednaní rozhodol, že vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k uvedeným nehnuteľnostiam v prospech oprávnených na základe uvedenej zmluvy o vecnom bremene sa schvaľuje.

V [ ], dňa [ ]

Podpisy oprávnených z vecného bremena:

bytom [ ]

Poznámky ku vzorom:

  • Podnet na povolenie vkladu do katastra na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I,
  • Zmluva o založení vecného bremena bývania a užívania nehnuteľnosť.

Poplatok za rozhodnutie o vklade a zápise do katastra nehnuteľností činí sumu [ ] EUR (položka č. 104 sadzobníka zákona SNR č. 368/1992 Zb. O správnych poplatkoch vyberaných správnymi orgánmi SR, v znení neskorších predpisov).