Vzor potvrdenia o prevzatí zverených predmetov

POTVRDENIE O PREVZATÍ ZVERENÝCH PREDMETOV

(§ 178 Zákonník práce)

  Podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ] pracuje [ ], r.č. [ ], trvale bytom [ ] u spoločnosti [ ] so sídlom [ ], na pracovnú pozíciu robotník-sklár. [ ] potvrdzuje, že dnešným dňom prevzal elektrickú brúsku skla, ktorú potrebuje pre výkon práce.

V prípade straty zvereného predmetu zodpovedá zamestnanec za škodu, ak sa mu nepodarí preukázať, že škodu nezavinil. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetko tak, aby zamestnanec mohol zverený predmet ukladať do uzamykateľnej skrine na svojom pracovisku. Je tiež jediným držiteľom kľúče od zámku skrine.

V [ ], dňa [ ]  

Podpis zamestnávateľa ……………………                                          

Podpis zamestnanca ……………………  

Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie.