Vzor poverenia

POVERENIE

(§ 9 zák. Práce)

Poverujeme svojho zamestnanca [ ], bytom [ ], [ ], vedúceho odbytu, aby našim menom konal v právnej veci vedenej na Okresnom súde v [ ] pod sp. zn. [ ].

V [ ] dňa [ ]

… ……………. Podpis

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]