Vzor pracovnej zmluvy, ktorou sa zjednáva vedľajšia činnosť

PRACOVNÁ ZMLUVA, KTOROU SA ZJEDNÁVA VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

(§ 71 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ],

rodné číslo [ ], bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

pracovnú zmluvu:

[ ] Pracuje u a.s. [ ] V pracovnom pomere po určený týždenný pracovný čas ako stavebný robotník. U toho istého zamestnávateľa bude podľa tejto pracovnej zmluvy vykonávať vedľajšiu činnosť tiež v pracovnom pomere, po skončení určeného týždenného pracovného času, v rozsahu dvoch hodín denne v pracovných dňoch.

Vedľajšia činnosť bude spočívať v realizácii upratovania kancelárskych priestorov. Prácu bude konať od [ ] v sídle zamestnávateľa v [ ]. Za vykonanú prácu patrí zamestnancovi mzda vo výške [ ], – EUR mesačne.

Mzda je splatná vždy 20. dňa nasledujúceho mesiaca a bude vyplatená v mieste sídla zamestnávateľa.

Zamestnanec bol pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámený s právami a povinnosťami a s pracovnými a mzdovými podmienkami.

Odo dňa vzniku pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné podmienky ustanovené právnymi predpismi alebo kolektívnou a pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnancov nárok na dovolenku vyplýva z ustanovenia § 102 ZP.

Výpovednej doby upravuje ustanovenie § 45 ZP.

Stanovenie týždenného pracovného času a jeho rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 83a, § 84 a § 85 ZP.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

………………….. podpis
                                                                                        [ ] [ ] a.s.

Ak pracovná zmluva neobsahuje údaje o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný zamestnanca o tom písomne ​​informovať, a to najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru. To platí aj o zmenách týchto údajov.

Informácie musia obsahovať meno zamestnanca a názov a sídlo zamestnávateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a adresu zamestnávateľa, ak je fyzickou osobou, bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce, nárok na dĺžku dovolenky na zotavenie, prípadne uvedenie spôsobu určovania nároku na dovolenku, údaj o výpovedných dobách, údaj o mzde a spôsobe odmeňovania, splatnosti mzdy, termíne výplaty mzdy, miestu a spôsobu vyplácania mzdy a stanovenie týždenného pracovného času a rozvrhnutie pracovného času.

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca na výkon práce na území iného štátu, je povinný ho vopred informovať o dobe trvania tohto vyslania a o mene, v ktorej mu bude vyplácaná mzda.

Informácie týkajúce sa dovolenky, výpovedných dôb a informácie týkajúce sa práce zamestnanca na území iného štátu, môžu byť nahradené odkazom na príslušný pracovnoprávny predpis alebo na kolektívnu zmluvu alebo vnútorný predpis.

Táto povinnosť písomne ​​informovať zamestnancov sa nevzťahuje na pracovné pomery kratšie ako jeden mesiac. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť zamestnávateľa pred dohodnutím pracovnej zmluvy podľa § 28 ZP, ani povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov o skutočnostiach uvedených v § 18.

Vedľajšiu činnosť vykonáva zamestnanec u zamestnávateľa, u ktorého pracuje v pracovnom pomere, mimo pracovného času určeného pre tento pracovný pomer, ktorý spočíva v prácach iného druhu, než boli dojednané v pracovnej zmluve.

Vedľajšia činnosť sa môže vykonávať len v ďalšom pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.