Vzor preloženia na iné miesto výkonu práce

vzor-prelozenia-na-ine-miesto-vykonu-prace

PRELOŽENIE NA INÉ MIESTO VÝKONU PRÁCE

(§ 40 zák. Práce)

meno [ ],
bytom [ ], [ ] Vec: Preloženie do iného miesta výkonu práce

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujete ako robotník-sklár na pracovisku akciovej spoločnosti v [ ].

Listom z [ ] ste zo zdravotných dôvodov požiadal o preloženie do Berouna na naše novozriadené pracovisko.

Vašej žiadosti vyhovujeme a s účinnosťou od [ ] Vás prekladáme na naše pracovisko v [ ], [ ], kde budete konať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve.

V [ ] dňa [ ]

…………………. podpis

[ ] a.s.

Preložiť zamestnanca na výkon práce do iného miesta, než bolo dojednané v pracovnej zmluve, je možné len s jeho súhlasom a v rámci zamestnávateľa, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje jeho prevádzková potreba.

Pracovné úlohy preloženému zamestnancovi ukladá, jeho prácu organizuje, riadi a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dáva príslušný vedúci zamestnanec organizačnej zložky (útvaru), na ktorej pracovisko bol zamestnanec preložený.