Vzor prevedenia na inú prácu

PREVEDENIE NA INÚ PRÁCU

(§ 37 zák. Práce)

Meno [ ],
bytom [ ], [ ]

Vec: Prevedenie na inú prácu

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa [ ] vykonávate prácu robotníka – sklára.

Rozhodnutím štátneho zastupiteľstva v [ ] bolo proti Vám začaté trestné konanie pre podozrenie z úmyselnej trestnej činnosti krádeže spáchanej pri plnení pracovných úloh ku škode na majetku akciovej spoločnosti. Tejto činnosti ste sa mal dopustiť v priebehu mesiaca [ ] [ ].

Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 písm. b) ZP Vás preto prevádzame na prácu pomocného robotníka od [ ] do právoplatného skončenia trestného konania.

V [ ] dňa [ ]

……………………. podpis

[ ] a.s.

Zamestnávateľ je povinný previesť zamestnanca na inú prácu, ak bolo proti zamestnancovi začaté trestné konanie pre podozrenie z úmyselnej trestnej činnosti spáchanej pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na škodu na majetku zamestnávateľa, a to na dobu do právoplatného skončenia trestného konania.