Psychologický test – ako môže uľahčiť výber povolania?

Vyberať si povolanie je rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje mnoho aspektov života. Aby sme ľudia vyhli zbytočnému stresu pri rozhodovaní a nedôvere vo vlastné schopnosti, moderné metódy používajú psychologické testy na presnejšie určenie toho, ktorá kariéra by mohla najlepšie vyhovovať individuálnym osobnostným a profesijným schopnostiam.


Obsah článku


Čo je psychologický test osobnosti na výber povolania?

Psychologické testy na výber povolania sú užitočným nástrojom pri rozhodovaní sa o budúcej kariére. Poskytujú objektívny pohľad na individuálne schopnosti, záujmy a osobnostné rysy, čo pomáha identifikovať povolania, ktoré ľuďom najlepšie vyhovujú.

Aj keď tieto testy nie sú jediným faktorom pri rozhodovaní sa o povolaní, môžu výrazne zjednodušiť tento zložitý proces a pomôcť nájsť cestu k uspokojivému a naplňujúcemu pracovnému životu.

Psychologické testy osobnosti na výber povolania sú diagnostické nástroje, ktoré sa používajú na zhodnotenie osobnosti, schopností, záujmov a hodnôt jednotlivca s cieľom identifikovať vhodné kariérne možnosti.

Tento psychologický test sa zvyčajne skladá z rôznych otázok alebo úloh, ktoré môžu zahŕňať psychologické testy osobnosti, zručnosti, záujmy a hodnotenia preferencií. Rozmanitý životopis môže niektorých zamestnávateľov zaujať, iných skôr odradí ak uchádzač strieda zamestnania.

Cieľom psychologického testu na výber povolania je poskytnúť jednotlivcom náhľad do ich vlastnej osobnosti a preferencií a pomôcť im objaviť povolania, ktoré by mohli najlepšie vyhovovať ich prirodzeným talentom, schopnostiam a záujmom.

Tieto testy povolania môžu byť užitočným nástrojom pre tých, ktorí sa rozhodujú o budúcej kariére, a môžu im poskytnúť smerovanie alebo podporu pri ich rozhodovaní.

Test osobnosti pre povolanie – čo odhalí?

Test osobnosti na výber povolania môže odhaliť niekoľko dôležitých aspektov, ktoré môžu pomôcť pri určení vhodných kariérnych možností pre jednotlivca:

 • Osobnostné charakteristiky: Testy osobnosti môžu identifikovať rôzne aspekty osobnosti jednotlivca, ako sú introverzia/extroverzia, vnímavosť, svedomitosť, prívetivosť a emocionálna stabilita. Tieto charakteristiky môžu naznačovať, aké typy pracovných prostredí alebo úloh by mohli najlepšie vyhovovať danému jednotlivcovi.
 • Záujmy a preferencie: Osobnostný test môže tiež odhaliť záujmy a preferencie jednotlivca, čo môže byť užitočné pri hľadaní povolaní, ktoré by im prinášali uspokojenie. Napríklad niektorí ľudia môžu preferovať prácu s ľuďmi, zatiaľ čo iní dávajú prednosť práci s údajmi alebo materiálmi.
 • Schopnosti a talenty: Osobnostný test môže poskytnúť aj informácie o schopnostiach a talentoch jednotlivca. Napríklad niektorí ľudia môžu mať prirodzené schopnosti v oblasti matematiky alebo umenia, čo by mohlo ovplyvniť ich vhodnosť pre určité povolania.
 • Pracovné hodnoty: Testy osobnosti môžu tiež odhaliť pracovné hodnoty jednotlivca, ako sú napríklad dôležitosť flexibilnej pracovnej doby, výzvy, finančné odmeny alebo pracovného vzdelávania. Tieto hodnoty môžu ovplyvniť, aké typy povolaní by boli pre daného jednotlivca najpríťažlivejšie.

Test povolania môže pomôcť jednotlivcovi a odborníkom na výber kariéry lepšie porozumieť jeho osobnosti, záujmom a cieľom a identifikovať povolania, ktoré by mohli najlepšie vyhovovať jeho potrebám a predpokladom.

Mnohé psychotesty online dokážu pomôcť, ale lepšie je absolvovať test u psychológa, teda u odborníka. Je dôležité si uvedomiť, že psychotesty online môžu byť užitočným nástrojom na získanie náhľadu do osobnosti, záujmov a schopností jednotlivca, ale nie sú zvyčajne rozhodujúcim faktorom pri výbere kariéry.

Profesionálna pomoc a ďalšie konzultácie s odborníkom na kariérne poradenstvo môžu poskytnúť komplexnejšie a presnejšie hodnotenie. Pred platením za testy si tiež treba prečítať podmienky a zistiť, aké informácie budú zhromažďované a ako budú použité.

Psychologický test zadarmo

Existuje mnoho psychologických testov zdarma, ktoré sa môžu absolvovať online. Tu je niekoľko možností:

 • 16Personalities: Tento test pomôže identifikovať typ osobnosti zo 16 typov podľa Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Test je bezplatný a zaberie asi 12 minút. 
 • Test osobnosti metódou RIASEC: Tento test pomôže zistiť, aké povolanie je pre vhodné na základe záujmov a preferencií. Test je bezplatný a zaberie asi 10 minút. 
 • Test osobnosti. (cholerik, melancholik…) – PSYCHOTEST.SK: Tento test pomôže zistiť, aký typ osobnosti človek má podľa Hippokrata. Test je bezplatný a zaberie asi 5 minút. 

Psychologický test zadarmo slúži len na informačné účely a nenahrádza odbornú diagnostiku. Ak má niekto obavy o svoje duševné zdravie, je dôležité, aby sa obrátil na psychológa alebo psychiatra.

Mnohé psychotesty online dokážu pomôcť, ale lepšie je absolvovať test u psychológa, teda u odborníka.

Na čo iné je dobrý test osobnosti?

Testy osobnosti sú užitočným nástrojom v mnohých oblastiach, vrátane psychológie, vzdelávania, kariérneho poradenstva a osobného rozvoja. Niektoré z ich hlavných účelov a využití sú:

 • Porozumenie sebe samému: Psychotesty osobnosti môžu pomôcť ľuďom lepšie pochopiť svoje vlastné emócie, motivácie, preferencie a osobnostné rysy. Týmto spôsobom môžu ľudia identifikovať svoje silné a slabé stránky a pracovať na svojom osobnom rozvoji.
 • Kariérne poradenstvo: Testy osobnosti sa často používajú v kariérnom poradenstve na identifikáciu povolaní, ktoré by mohli byť vhodné pre konkrétne osobnostné typy. Pomáhajú ľuďom objaviť ich záujmy, schopnosti a pracovné preferencie a rozhodnúť sa pre vhodné kariérne cesty. Otázky na pohovore potom uchádzačov možno až tak nezaskočia.
 • Výber zamestnancov: V oblasti ľudskej zdrojov sa testy osobnosti často používajú pri náborovom procese na posúdenie osobnostných vlastností a charakteristík uchádzačov a zistenie, či by sa mohli hodiť do pracovného tímu alebo do konkrétnej pracovnej pozície.
 • Psychologické a psychoterapeutické hodnotenie: Psychológovia a psychoterapeuti môžu použiť psychotesty na diagnostiku psychologických problémov, ako sú napríklad úzkosť alebo depresia, a na lepšie pochopenie osobnostných faktorov, ktoré ovplyvňujú klientov.
 • Vzdelávanie a výskum: Testy osobnosti sa používajú aj v akademickom výskume na štúdium ľudskej osobnosti a na získavanie poznatkov o jej rôznych aspektoch, vrátane vplyvu dedičnosti a prostredia.

Je však dôležité si uvedomiť, že testy osobnosti sú len jedným z nástrojov na pochopenie ľudskej osobnosti a nie sú dokonalé. Ich výsledky by mali byť interpretované s rozvahou a v kontexte ostatných informácií o osobe.

Psychologický test DASS

Psychologický test DASS je skratka pre „Depression Anxiety Stress Scales“ (Škály depresie, úzkosti a stresu). Je to séria testov navrhnutá na meranie úrovne depresie, úzkosti a stresu, ktorými jednotlivec trpí. Tieto škály boli vyvinuté v Austrálii na univerzite v New South Wales a majú rôzne verzie určené pre rôzne populácie a vekové skupiny.

Psychologický test DASS sa zvyčajne skladá z troch častí:

 • Depresívna škála (Depression Scale): Táto časť meria symptómy depresie, ako sú pocit smútku, beznádeje a strata záujmu o veci, ktoré kedysi robili radosť.
 • Úzkostná škála (Anxiety Scale): Táto časť sa zameriava na meranie symptómov úzkosti, ako sú napätie, obavy a pocit nervozity.
 • Škála stresu (Stress Scale): Táto časť hodnotí, do akej miery sa jedinec cíti preťažený, podráždený a neschopný zvládnuť rôzne životné situácie.

Každá časť testu DASS sa hodnotí samostatne, pričom výsledky poskytujú informácie o úrovni symptómov depresie, úzkosti a stresu, ktoré jednotlivec prežíva. Tieto testy sa používajú najmä v klinických a výskumných kontextoch na hodnotenie duševného zdravia jednotlivcov.

Je dôležité si všimnúť, že testy DASS by mali byť interpretované odborníkmi a nemali by sa používať na samodiagnostiku alebo na posudzovanie zdravotného stavu bez odbornej pomoci.

Psychologický test DASS je skratka pre „Depression Anxiety Stress Scales“ (Škály depresie, úzkosti a stresu).

Test poruchy osobnosti

Existuje niekoľko testov, ktoré sa používajú na hodnotenie prítomnosti porúch osobnosti. Medzi najbežnejšie patrí „Minnesota Multiphasic Personality Inventory“ (MMPI) a „Millon Clinical Multiaxial Inventory“ (MCMI).

 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI): Tento test poruchy osobnosti je jedným z najpoužívanejších nástrojov na hodnotenie psychopatológie a porúch osobnosti. MMPI má viacero verzií, ale najčastejšie sa používa MMPI-2. Skladá sa z viac ako 500 otázok, ktoré sa týkajú rôznych aspektov psychologického stavu jednotlivca. Test poruchy osobnosti sa skladá z rôznych škál, ktoré merajú rôzne aspekty psychického stavu vrátane depresie, paranoidnosti, hysterie a schizofrénie.
 • Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI): Tento test je tiež navrhnutý na hodnotenie psychopatológie a osobnostných porúch. MCMI je zameraný na osobnostné poruchy popísané v diagnostických kritériách Amerického psychiatrického združenia (DSM). Obsahuje otázky zamerané na rôzne aspekty osobnosti a psychopatológie.

Tieto testy sa používajú hlavne v klinických a diagnostických kontextoch, kde odborníci na duševné zdravie môžu interpretovať výsledky a použiť ich na podporu diagnózy a liečby. Je dôležité si uvedomiť, že tieto testy by mali byť administratívou kvalifikovanými odborníkmi a ich výsledky by mali byť interpretované s ohľadom na kontext a individuálne potreby každého klienta.

Test zdarma na psychické poruchy nie je celkom relevantný, nakoľko ide o diagnózy, ktoré musí potvrdiť psychiater. Ak má človek podozrenie že niekto z jeho blízkych, alebo on sám, nie je z pohľadu duševného zdravia v poriadku, mal by vyhľadať odborníka. Test zdarma na psychické poruchy nič nerieši.

Cvičenia na psychotesty

Psychologické testy, vrátane psychotestov, môžu byť náročné a ich účely sa môžu líšiť v závislosti od toho, prečo sú vykonávané. Napríklad môžu slúžiť na vyhodnotenie kognitívnych schopností, psychologického profilu, osobnostných vlastností alebo zvládnutia určitých situácií.

Cvičenia na psychotesty sa môže zamerať na niektoré všeobecné oblasti, ktoré môžu byť testované, ako sú:

 • Verbálne a neverbálne logické úlohy: Tieto úlohy môžu zahrnovať riešenie matematických problémov, vzory, rady a sériové úlohy. Cvičenie v riešení rôznych logických problémov môže pomôcť zlepšiť schopnosti v tejto oblasti.
 • Verbálne a neverbálne pamäťové testy: Tieto testy môžu vyžadovať zapamätanie si informácií alebo sérií a následné vykonanie úloh založených na tejto pamäti.
 • Verbálne a neverbálne analytické testy: Tieto testy môžu vyžadovať analýzu informácií, spracovanie údajov a odvodenie logických záverov. Praktizovanie analytického myslenia a rozvíjanie schopnosti logicky uvažovať môže byť užitočné.
 • Osobnostné otázky a scenáre: Niektoré psychologické testy zamerané na osobnosť môžu obsahovať scenáre alebo otázky, ktoré vyžadujú sebareflexiu a introspekciu. Premýšľanie o svojich hodnotách, preferenciách a reakciách na rôzne situácie môže byť užitočné pri príprave na takéto otázky.

Okrem týchto všeobecných oblastí je dôležité udržiavať psychické a fyzické zdravie, pretože dobrý stav mysle a tela môže pozitívne ovplyvniť výsledky psychologických testov. Treba sa vyhýbať stresu, dopriať si dostatok spánku a starať sa o celkové zdravie.